Termeni si Conditii de Utilizare a Site-ului

Preambul

Prezentele termeni şi condiţii de utilizare se constituie într-un set de reguli, sub forma unui contract comercial, care guvernează relaţia dintre eKarioka, entitatea care administrează /dezvoltă site-ul, utilizatorii şi vizitatorii acestui site, contributorii acestui site şi entitatea care va prelua, procesa şi onora comenzile plasate de utilizatorii site-ului. Acceptând prezentele termeni şi condiţii utilizatorii site-ului subscriu în totalitate conţinutului lor, angajându-se să le respecte pe deplin şi în totalitate, ori de câte ori acestea se aplică.

În cuprinsul prezentelor Termeni şi Condiţii următorii termeni vor fi folosiţi după cum urmează:

eKarioka va desemna entitatea care administrează site-ul, care preia, procesează, prelucrează şi execută comenzile utilizatorilor. Persoana juridică ce va fi parte contractantă este Societatea Global Print BDV S.R.L., cu sediul lucrativ în Bucureşti, str. Stan Tabără nr. 28-32, etaj 2, sector 5, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/20174/2005, CUI RO 18177839.

Imagini - cu acest termen vor fi desemnate toate elementele de natură grafică, formate, template-uri, modele, elemente de creaţie grafică, fotografii, colaje şi alte asemenea ori asimilate (enumerarea fiind una exemplificativă şi nicidecum limitativă) deţinute de eKarioka sau de entităţi aflate în parteneriat cu aceasta, care le oferă spre utilizare gratuit sau contra cost, exclusiv ori non exclusiv, prin intermediul website-ului www.agende-online-shop.ro

Contributor - cu acest termen vor fi desemnate fiecare dintre entităţile, persoane fizice sau juridice, care procedează la încărcarea pe site a unor „Imagini”, creaţia sa sau asupra cărora deţine drepturi de proprietate intelectuală şi sau drepturi conexe acestora. Contributorii sunt cei care garantează atât eKarioka, toţi ceilalţi utilizatori ai site-ului, precum şi orice altă terţă entitate că sunt deţinătorii drepturilor de proprietate intelectuală asupra „imaginilor” încărcate pe site.

Utilizator - cu acest termen vor fi desemnate fiecare dintre entităţile - persoane fizice sau juridice - care vor utiliza sau se vor înregistra pe site-ul www.agende-online-shop.ro prin crearea de conturi de utilizator sau prin plasarea de comenzi fără crearea de cont de utilizator. Utilizatorii îşi pot crea un cont de contributor, urmând ca aceştia să poată astfel încărca „imagini” pe site, cu respectarea prezentelor Termeni şi Condiţii, sau cont de client, urmând ca si astfel să poată plasa comenzi de servicii şi produse către eKarioka. De asemenea, tot ca şi utilizatori ai site-ului vor fi consideraţi şi catalogaţi şi toţi acei vizitatori ai site-ului care nu îşi crează un cont de contributor sau un cont de client.

Revânzător - cu acest termen se va desemna fiecare dintre acele entităţi care achiziţionează produse şi servicii prin intermediul site-ului www.agende-online-shop.ro în scopul revânzării lor către alte entităţi.

eKarioka nu va putea fi făcută în niciun fel răspunzătoare şi deci nu va putea fi trasă la răspundere pentru consecinţele negative de orice fel suferite de către utilizatori sau de către terţe persoane ori entităţi ca urmare a nerespectării ori respectării defectuoase, în tot sau în parte, de către utilizatori sau terţe persoane a prezentelor termeni şi condiţii, a normelor ce conduită şi morală ori a legislaţiei incidente.

Prezentele Termeni şi Condiţii se constituie într-un cadru general de reglementare a relaţiilor dintre utilizatorii site-ului şi eKarioka. Acest cadru general se va completa cu toate acordurile, declaraţiile, condiţiile specifice, asumările, validările şi alte clauze incidente pe care utilizatorul şi le va asuma, pe care le va lua la cunoştinţă sau pe care le va accepta implicit de fiecare dată când va plasa o comandă ori când va interacţiona în alt fel cu eKarioka. Prevederile speciale - cadrul specific fiecărei tranzacţii - va avea întotdeauna prioritate faţă de cadrul general, în caz de conflicte, inadvertenţe, etc.

1.Acceptul utilizatorului.

Art. 1 Accesând şi/sau utilizând acest site, utilizatorul acceptă, fără limitări, calificări sau interpretări proprii condiţiile de mai jos şi agreează termenii acestora astfel cum sunt prezentaţi. De asemenea, utilizatorul ia la cunoştinţă că orice alte acorduri, contracte ori înţelegeri prealabile existente între el şi eKarioka, sunt înlocuite de prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu vreuna dintre prevederile conţinute în Termeni şi Condiţii, vă rugăm să încetaţi imediat folosirea site-ului şi să ştergeţi orice elemente pe care le veţi fi descărcat deja de pe acest site. Varianta în limba română a acestor Termeni şi Condiţii este varianta oficială şi ea va prima în faţa oricărei traduceri într-o altă limbă străină, în cazul în care între varianta în limba română şi varianta tradusă apar diferenţe de interpretare.

Art. 2 eKarioka îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii conform criteriilor proprii şi de a refuza colaborarea cu clienţii ce manifestă un comportament ori un limbaj neadecvat (agresiv, licenţios, în contradicţie cu regulile generale de morală şi bun simţ sau de natură a provoca disconfort partenerilor de afaceri ori de a împiedica dezvoltarea unor bune relaţii comerciale).

Art. 3 Termenii şi Condiţiile prezentate în continuare pot face obiectul unor revizuiri şi sau schimbări ulterioare. Astfel, eKarioka va putea în orice moment şi fără notificare prealabilă să schimbe ori să revizuiască prezentele Termeni şi Condiţii, actualizându-le. Dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului, vă asumaţi explicit şi in mod expres obligaţia de a respecta toate aceste modificări (şi fiecare în parte), conformându-vă permanent celei mai noi versiuni a Termenilor şi Condiţiilor prezentate pe site. În acest sens, veţi putea consulta pe site, cea mai nouă versiune a acestor Termeni şi Condiţii în orice moment. Înregistrarea pe site, accesarea contului deja existent, plasarea unei comenzi şi orice altă modalitate de folosire de către dumneavoastră a site-ului după actualizarea Termenilor şi Condiţiilor va presupune în mod automat că dumneavoastră aţi luat la cunoştinţă de această nouă versiune şi că sunteţi în totalitate de acord cu cele din cuprinsul ei şi va echivala cu un accept fără rezerve din partea dumneavoastră a Termenilor şi Condiţiilor - în varianta lor cea mai nouă momentul respectiv.

2. Condiţii de utilizare

Art. 4

Informaţiile prezente pe acest site au caracter informativ. eKarioka nu va putea fi făcută răspunzătoare faţă de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

Art. 5

Acest site este deţinut şi administrat de eKarioka. Toate imaginile şi toate materialele informative, inclusiv texte, formate, template-uri, modele, elemente de creaţie grafică şi alte asemenea ori asimilate denumite generic „IMAGINI” în tot cuprinsul prezentelor „Termeni şi Condiţii” oferite utilizatorilor de către eKarioka în orice mediu sunt deţinute de eKarioka sau de entităţi aflate în parteneriat cu acesta, care le oferă spre utilizare, gratuit sau contra cost, exclusiv ori non exclusiv, prin intermediul website-ului www.ekarioka.ro. Toate aceste imagini, elemente grafice, texte, etc. la care ne-am referit mai sus sunt protejate de legile ce guvernează domeniul creaţiei intelectuale şi a dreptului de autor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În lipsă de stipulaţie contrară, vor avea întâietate normele de drept ce se aplică pe teritoriul României. Încălcarea în orice fel, în orice măsură şi de către orice persoană ori entitate a prevederilor ce guvernează protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe va atrage răspunderea legală a persoanelor care încalcă astfel legislaţia în vigoare. În cazul în care există suspiciuni sau indicii un utilizator al site-ului încalcă sau încearcă să încalce prevederile legale ce guvernează şi reglementează dreptul de proprietate intelectuală ori drepturile conexe acestuia, dar şi orice alte prevederi legale imperative, eKarioka îşi rezervă dreptul de a notifica imediat organele şi instituţiile statului competente în a investiga, constata, acţiona în vederea tragerii la răspundere etc. a persoanelor ori entităţilor implicate.

Art. 6

În niciun fel şi în nicio situaţie eKarioka nu va răspunde pentru daune provocate utilizatorilor acestui site ca urmare a încălcării de vreo entitate (designer, fotograf, grafician, freelancer, pictor, caricaturist, artist plastic, cartograf, arhitect sau alţi contributori, indiferent de forma de colaborare) a drepturilor de proprietate intelectuală aferente imaginilor, templatelor şi altor elemente grafice, de orice fel şi natură, încărcate pe site de contributori. În caz de litigii, utilizatorul prejudiciat nu va putea sa se îndrepte împotriva ekarioka.ro ci doar direct împotriva contributorului în cauză, acesta fiind singurul care susţine şi garantează că deţine drepturile de proprietate intelectuală aferente Imaginilor, template-urilor, elementelor grafice de orice fel, etc. pe care le-a încărcat pe site.

Art. 7

Persoanele ori entităţile care procedează la încărcarea pe site de template-uri, elemente grafice, imagini, fotografii etc. denumite generic „IMAGINI” sunt exclusiv şi pe deplin răspunzătoare pentru calitatea lor de deţinători ai drepturilor de proprietate intelectuală aferente respectivelor imagini şi garantează pe orice altă persoană sau entitate că au dreptul să cedeze, exclusiv sau neexclusiv aceste drepturi, pentru un număr limitat sau nelimitat de folosiri, etc. Orice persoană care se consideră prejudiciată în drepturile sale de postarea pe site-ul administrat de eKarioka a unei anume „Imagini” se va putea îndrepta dor împotriva entităţii care a încărcat respectiva „imagine”, respectiv împotriva entităţii care garantează pentru calitatea sa de deţinător al drepturilor de proprietate intelectuală aferente respectivelor „imagini”. eKarioka va putea în măsura în care consideră necesar şi obligatoriu, în urma unei solicitări exprese a oricărei entităţi care dovedeşte că este prejudiciată în drepturile sale de postarea, încărcarea ori folosirea unei „imagini” încărcate pe site, să furnizeze respectivei persoane ori entităţi datele de identificare ale entităţii care a postat ori a încărcat acea imagine, precum şi un istoric al prezenţei şi utilizării respectivei imagini pe site-ul www.agende-online-shop.ro.

eKarioka.ro îşi rezervă dreptul de a elimina de pe site orice „imagine” ori element grafic care pare să încalce drepturile de proprietate intelectuală. Eliminarea respectivelor imagini va putea fi făcută fără niciun fel de notificare prealabilă. Concomitent sau ulterior şi separa, eKarioka.ro va putea, fără nicio notificare prealabilă, să desfiinţeze contul utilizatorului care a încărcat „imaginile” ori elementele grafice în chestiune.

Art. 8

Decizia utilizării site-ului împreună cu riscurile şi responsabilităţile aferente aparţine în exclusivitate utilizatorului. Astfel, eKarioka.ro este liberă de orice fel de răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea ori vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor şi/sau imaginilor sau elementelor asimilate prezentate pe site.

Nici ekarioka.ro, ca entitate de sine stătătoare, şi nici angajaţii, subordonaţii, prepuşii, operatori, directorii, reprezentanţii ori alţii asemenea, nu vor putea fi ţinuţi răspunzători pentru consecinţe directe sau indirecte ale folosirii de către utilizatorii site-ului, ale încălcării de către utilizatori sau de către entităţi terţe a drepturilor de proprietate intelectuală şi a drepturilor conexe aflate în patrimoniul oricăror terţe persoane. De asemenea, eKarioka nu va putea fi trasă la răspundere pentru prejudiciile cauzate oricăror entităţi terţe de către utilizatorii site-ului prin acţiunile sau inacţiunile lor, indiferent de natura ori de întinderea acestora.

eKarioka.ro nu garantează şi nu răspunde pentru niciuna dintre entităţile sale colaboratoare, prezente sau nu pe site, şi nici pentru valabilitatea, integritatea, corectitudinea, legalitatea, etc. a informaţiilor, „imaginilor”, postărilor, acţiunilor sau inacţiunilor transmise, publicate, postate, încărcate pe site de vreuna dintre entităţile cu care ekarioka.ro se află în raporturi contractuale de colaborare, de coabitare ori alte asemenea raporturi cvasi-contractuale.

În orice moment şi fără nicio notificare prealabilă eKarioka poate să modifice ori să oprească temporar şi permanent, total sau parţial, site-ul sau orice elemente grafice ale acestuia. De asemenea, eKarioka va putea în orice moment să facă schimbări în site, inclusiv în ceea ce priveşte preţurile produselor şi serviciilor oferite, „imaginile” găzduite şi sau oferite spre utilizare, etc. Schimbările vor fi valabile de la data introducerii lor. Comenzile deja plasate de utilizatori, comenzi care au primit deja ID-comandă nu vor fi afectate de schimbările survenite, dacă acestea au fost plasate înaintea implementării schimbărilor, respectiv dacă ID-ul comandă a fost primit înainte de implementarea schimbărilor în cuprinsul site-ului.

Părţile agreează că există posibilitatea ca sistemul informatic folosit de eKarioka să genereze unele erori. Astfel, istoricul comenzilor aferente unui cont ar putea fi şters, comenzile noi ar putea trebui reconfigurate, etc. De asemenea, sistemul de bonificaţie care are la bază istoricul de client (cantitate, calitate şi frecvenţă a comenzilor, total comenzi, etc.) ar putea fi influenţat de astfel de erori. În cazul în care astfel de erori vor avea loc, părţile convin că eKarioka nu va putea fi trasă la răspundere pentru urmările unor astfel de erori. În cazul în care istoricul de client se pierde, sistemul de bonificaţii va deveni activ pentru respectivul client după refacerea istoricului, cu documente doveditoare.

Sistemul informatic folosit de eKarioka poate de asemenea să fie victima unor atacuri cibernetice, atacuri care ar putea avea ca efect modificarea unor parametri esenţiali ai site-ului - preţuri afişate, perioade de promoţie, coduri, nume, proceduri, etc. Aceste schimbări nu vor fi valabile şi nu vor produce efecte în modul de plasare, de executare, de plată etc. a comenzilor. Astfel, dacă se va dovedi că modificările parametrilor imaginilor - inclusiv preţul licenţelor aferente acestora - , modificările parametrilor produselor şi serviciilor oferite - inclusiv preţul lor - sunt rezultatul unor atacuri informatice sau acţiunii unor entităţi - altele decât eKarioka - în sistemul de administrare al site-ului, aceste modificări nu vor fi considerate a fi fost făcute vreodată. Pentru toate părţile contractante se vor aplica preţurile, termenele, condiţiile şi ceilalţi parametri existenţi înainte de atacurile informatice modificatoare ori de evenimentul modificator executat de entităţile altele decât eKarioka.

În cazul afişării pe site a unor preţuri eronate din cauza unor erori umane, atacuri informatice, erori de sistem ori alte asemenea, în relaţia utilizator - eKarioka vor fi valabile preţurile corecte, respectiv preţurile aferente produselor şi serviciilor oferite aşa cum erau ele afişate înainte de intervenţia factorilor de eroare. eKarioka va putea comunica în orice moment utilizatorului care a plasat o comandă - după plasarea comenzii, înainte, în cursul sau ulterior procesării acesteia, inclusiv în momentul facturării - preţul corect al produselor şi serviciilor comandate, singurul preţ care va fi valabil între partenerii contractuali, preţ pe care clientul şi-l asumă.

eKarioka nu îşi asumă responsabilitatea pentru următoarele aspecte referitoare la site-ul www.agende-online-shop.ro:

(a) că funcţionarea site-ului va fi absolut sigură, imediată, neîntreruptă sau fără erori, sau că acesta va funcţiona în asociere cu orice sisteme hardware, software sau de date

(b) cazul în care informaţiile stocate vor fi alterate, şterse sau pierdute,

(c) că erorile de funcţionare vor putea fi corectate,

(d) că serverul care face disponibil acest serviciul nu conţine viruşi. ekarioka.ro nu îşi asumă responsabilitate faţă de nicio persoana/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.agende-online-shop.ro, sau ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a acestuia, din orice motive.

Art. 9

La rândul său, utilizatorul îşi asumă expres obligaţia de a comunica informaţii personale şi detalii de identificare reale, de natură sa asigure o comunicare eficientă cu acesta, pentru a asigura de asemenea o relaţie comercială optimă şi să actualizeze aceste informaţii ori de câte ori este necesar (imediat după ce intervin schimbări faţă de datele comunicate iniţial). Informaţiile de identificare vor fi confirmate expres la fiecare comandă plasată. În cazul în care informaţiile oferite de utilizator nu sunt conforme cu realitatea, exacte şi complete, eKarioka va avea dreptul să suspende şi/sau să desfiinţeze contul respectivului utilizator şi, de asemenea, să refuze solicitări ulterioare făcute de acel utilizator sau de entitatea înregistrată sub respectivul nume de utilizator, chiar dacă aceasta se va înregistra sub un alt nume de utilizator.

Art. 10

Atât utilizatorul, cât şi eKarioka, agreează şi susţin ferm faptul că informaţiile de identificare furnizate de ambele părţi sunt esenţiale şi obligatorii pentru desfăşurarea unor relaţii comerciale corecte şi complete. În cazul în care utilizatorul, încălcând obligaţiile asumate prin acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii produce prejudicii eKarioka ca urmare a furnizării de date de identificare incorecte ori incomplete, acesta - utilizatorul - urmează să suporte integral valoarea prejudiciilor cauzate, precum şi contravaloarea cheltuielilor făcute pentru repararea respectivelor prejudicii.

Art. 11

În condiţiile celor arătate mai sus, utilizatorul care şi-a făcut deja un cont pe site este dator să facă toate demersurile şi să depună toate diligenţele pentru a se asigura că terţe persoane nu au acces la contul respectiv, nu pot plasa comenzi în numele sau pe seama utilizatorului înregistrat şi în general nu îşi pot asuma identitatea acestuia. În cazul în care, nerespectând aceste obligaţii, utilizatorul înregistrat (adică utilizatorul care a completat formulare de înscriere pe site, respectiv şi-a făcut cont) va răspunde integral pentru toate comenzi plasate de pe contul său, precum şi pentru eventualele prejudicii cauzate eKarioka prin acţiunile ori comportamentul persoanelor ce au folosit respectivul cont.

Art. 12

În cazul în care un utilizator sesizează o folosire abuzivă a contului său este dator să anunţe imediat acest lucru administratorului site-ului prin e-mail la adresa security@ekarioka.ro. eKarioka va proceda la suspendarea contului. Totodată utilizatorul va trebui să procedeze la schimbarea de urgenţă a datelor de acces în contul respectiv prin facilităţile automate puse la dispoziţie în site. Comenzile plasate până la momentul suspendării contului şi deja procesate sau lansate în producţie vor fi suportate integral de utilizatorul respectiv.

Art. 13

Ţinând seama că utilizarea site-ului presupune acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii, este esenţial ca utilizatorii site-ului să aibă capacitate deplină de a contracta, de a-şi asuma obligaţii, de a fi titulari de drepturi. În aceste condiţii, utilizatorii site-ului vor fi exclusiv persoane majore, cu capacitate completă de exerciţiu (copiii, adolescenţii sub 18 ani, interzişii judecătoresc şi în general orice persoană care nu poate să-şi asume nişte obligaţii comerciale în nume propriu nu vor putea fi utilizatori ai acestui site). De asemenea, în cazul utilizatorilor persoane juridice, compartimentele ori persoanele de conducere din cadrul acestora se vor asigura că utilizarea site-ului prin intermediul contului înregistrat aferent respectivei persoane juridice se va face doar de către persoanele în măsură să angajeze societatea în relaţii contractuale sau de persoanele ori compartimentele special însărcinate în acest sens. În aceste condiţii, orice comandă plasată de pe contul unei persoane juridice va fi considerată implicit ca fiind plasată de către respectiva persoană juridică prin intermediul unei persoane cu capacitatea necesară de a angaja societatea în relaţii contractuale şi va fi asumată în totalitate şi fără niciun fel de rezerve de către titularul contului.

În acest sens, prin acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii persoanele care se înregistrează pe site, respectiv crează conturi, declară expres şi pe propria răspundere că sunt majore şi au totală capacitate de exerciţiu, iar în cazul în care titularul contului urmează să fie o persoană juridică, persoana fizică care va înregistra contul respectiv declară de asemenea că are capacitatea şi competenţa legale necesare pentru a angaja persoane juridică în raporturi comerciale sau este împuternicită expres de persoana care are astfel de calităţi, capacităţi şi competenţe.

Toţi utilizatorii declară de asemenea că au înţeles pe deplin termenii, condiţiile şi clauzele prezentelor Termeni şi Condiţii, că înţeleg modul lor de aplicare, că sunt de acord întru totul cu acestea şi că le vor respecta în totalitate.

Art. 14

Înregistrarea conturilor se face în mod automat, electronic, prin completarea câmpurilor obligatorii şi bifarea căsuţelor obligatorii (sau prin debifarea căsuţelor prebifate de sistem), respectiv prin trimiterea spre înregistrare a formularului pus la dispoziţie pe site. Utilizatorii vor completa datele pe propria răspundere. În cazul în care, ulterior, se vor descoperi inadvertenţe, neregularităţi, informaţii incorecte, etc., eKarioka va putea aplica sancţiunile prevăzute în capitolul special al prezentelor Termeni şi Condiţii.

Art. 15

Este cu desăvârşire interzis ca utilizatorii să publice pe site materiale care conţin viruşi sau programe informatice de tip troian, malware, spyware, etc. respectiv programe sau secvenţe de programe care sunt folosite în general pentru afectarea sau distrugerea sistemului ori pentru colectarea ilegală de informaţii de orice fel, etc.

Declaraţie în forma prescurtată:

Prin apăsarea butonului „crează cont” subsemnatul (numele persoanei in cauza) declar că sunt major, că am capacitate completă de exerciţiu, că am citit în totalitate, că am înţeles întru totul şi că îmi asum în totalitate Termenii şi condiţiile de folosire a site-ului ekarioka.ro”

„Prin apăsarea butonului „crează cont” subsemnatul (numele persoanei in cauza) declar că sunt major, că am capacitate completă de exerciţiu, că am citit în totalitate, că am înţeles întru totul şi că îmi asum în totalitate Termenii şi condiţiile de folosire a site-ului www.agende-online-shop.ro. De asemenea, declar pe propria răspundere că sunt reprezentantul legal / împuternicit general sau special al (numele si forma legala de inregistrare a firmei in cauza), care va fi titularul contului. Declar de asemenea că această calitate a mea, de reprezentant legal/împuternicit al (numele şi forma legală de înregistrare a firmei în cauză) îmi dă dreptul de a acţiona în numele (numele şi forma legală de înregistrare a firmei în cauză) pentru a crea prezentul cont, cu toate consecinţele juridice ce decurg din aceasta, respectiv pentru a-mi asuma în numele şi pe seama (numele şi forma legală de înregistrare a firmei în cauză) toate drepturile şi obligaţiile ce îi revin acesteia ca utilizator www.agende-online-shop.ro în conformitate cu Termenii şi condiţiile de folosire a site-ului www.agende-online-shop.ro.

3. Obligaţii şi responsabilităţi ale utilizatorului

Art. 16

Acceptând termenii şi condiţiile, utilizatorul înţelege, îşi asumă şi este de acord cu următoarele responsabilităţi:

- să furnizeze întotdeauna informaţii corecte, complete şi actuale. eKarioka va procesa toate comenzile, neavând posibilitatea verificării veridicităţii acestora. De principiu informaţiile ce vor fi luate în primul rând în considerare la prelucrarea comenzii vor fi numele/denumirea şi codul numeric personal/codul unic de identificare. Pentru persoanele juridice eKarioka va putea verifica dacă datele furnizate sunt aceleaşi cu cele din evidenţele arhivelor puse la dispoziţia publicului (Registrul Comerţului, Ministerul de Finanţe, etc.), fără a-şi asuma obligaţia acestei verificări. În cazurile în care se vor face astfel de verificări, în măsura în care se vor observa neconcordanţe între datele introduse şi cele din evidenţele publice, eKarioka va avea dreptul să nu proceseze comenzile astfel plasate, şi va notifica utilizatorului via email acest aspect. Toate termenele şi toate obligaţiile ce decurg din plasarea comenzilor vor fi opozabile eKarioka doar după ce toate datele utilizatorului care plasează comanda sunt corecte şi complete (inclusiv datele referitoare la adresa de livrare, telefoane şi persoane de contact, etc.); Şi clienţii care nu au cont de utilizator vor putea plasa comenzi, caz în care le vor fi aplicabile în totalitate prezentele Termeni şi Condiţii, inclusiv cele referitoare la obligaţia de furnizare de informaţii corecte şi complete atunci când plasează o comandă.

- să menţină şi înnoiască de îndată, atunci când este cazul, datele sale de înregistrare şi de identificare pentru a fi adevărate, exacte, actuale şi complete;

- să facă toate demersurile pentru a păstra confidenţialitatea datelor de înregistrare, pentru a-şi proteja contul şi pentru a se asigura că sub nicio formă şi în niciun caz contul său nu va putea fi folosit abuziv ori de persoane neautorizate;

- să respecte în totalitate drepturile de proprietate intelectuală aferente „IMAGINILOR” încărcate pe site, dar şi sistemelor, machetelor, produselor finite, conceptelor grafice şi de produs finit cu care intra în contact prin intermediul site-ului. Astfel, utilizatorii site-ului se angajează prin acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii să nu se lanseze în niciun fel de activităţi neautorizate de reproducere, adaptare, modificare, valorificare, folosire în orice fel a „Imaginilor”, tehnicilor, machetelor, conceptelor grafice şi în general a oricăror alte elemente de natură să constituie obiect al unor drepturi de proprietate intelectuală, fără să aibă în prealabil acceptul expres al titularului acelor drepturi. Achiziţionarea unei licenţe de utilizare se constituie într-un astfel de accept strict în limitele descrise expres în înscrisul ce certifică achiziţionarea licenţei. În sensul celor de mai sus prin utilizator al site-ului se înţelege atât orice persoană care se înregistrează pe site, creându-şi un cont în acest sens, cât şi persoanele fizice sau juridice care intră pe site fără a-şi face cont, dar care au acces gratuit la produse şi concepte grafice.

Încălcarea acestei obligaţii va fi urmată (fără niciun fel de excepţie) de sesizarea organelor şi instituţiilor abilitate ale statului în vederea identificării persoanelor vinovate, a stabilirii gradului de vinovăţie, normelor legale încălcate şi a întinderii prejudiciului produs, dar şi aplicării pedepselor prevăzute de lege.

Art. 17

În acelaşi timp, utilizatorilor le revin următoarele obligaţii:

- să nu publice sau să încarce pe site materiale care conţin viruşi sau alte programe de tip malware, spyware etc. ori alte programe informatice asimilate, concepute ori folosite cu intenţia de a afecta, distruge, bloca ori modifica în orice fel acest sistem sau orice informaţie care este parte componentă a acestui sistem ori de a colecta ori folosi în mod abuziv informaţii de pe site;

- să nu încerce spargerea barierelor de securitate;

- să nu publice materiale protejate de legislaţia incidentă drepturilor de autor dacă nu sunt autorii sau dacă nu au permisiunea expresă şi anterioară a autorului de a publica materialul respectiv;

- să nu publice materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, mesaje politice, materiale ori informaţii interzise de prevederile legale în vigoare ori contrare bunului simţ şi moralei;

- să nu publice imagini ori informaţii care sunt de natură a încălca prevederile legale în vigoare;

Art. 18

Prin accesarea şi completarea formularelor de înregistrare pe site, formulare prin care datele personale vor fi transmise către eKarioka în vederea desfăşurării de relaţii comerciale cu aceasta. eKarioka va colecta şi procesa în toate situaţiile acele date personale necesare pentru executarea şi livrarea comenzii, pentru efectuarea plăţilor şi pentru întocmirea şi păstrarea documentelor justificativ contabile cerute de lege. Orice alte date personale necesare pentru eventuala participare la programe de fidelizare, solicitare de produse ori informaţii, participare la diverse acţiuni de informare, publicitare, promoţionale, de divertisment etc. organizate de eKarioka, vor fi colectate stocate şi prelucrate numai cu acordul expres al utilizatorului, după cum urmează:

Utilizatorul înţelege, acceptă şi declară expres că:

este de acord ca datele sale personale solicitate să fie colectate, stocate şi prelucrate de către eKarioka

este de acord ca datele sale personale să fie utilizate pe o perioadă nedeterminată, precum şi în vederea unor relaţii contractuale ulterioare, precum şi a unor contacte ulterioare;

este de acord să primească din partea eKarioka diverse materiale publicitare, de informare, propuneri şi invitaţii de participare la diverse activităţi, obiecte, produse şi sau mostre de produse, mesaje email de tip newsletter, mesaje SMS/MMS, scrisori (mailing), etc.

Art. 19

Toţi utilizatorii activi ai site-ului (un utilizator activ înseamnă un utilizator care a plasat o comandă în ultimele douăsprezece luni) vor putea face propuneri, comentarii, note, sugestii, vor putea transmite idei sau observaţii cu privire la conţinutul sau structura site-ului. Aceştia vor putea folosi adresele de contact ale eKarioka sau blogul/forumul site-ului. Pentru postarea de mesaje, comentarii ori alt gen de note ori sugestii pe blog/forum sau direct pe site, în măsura în care acest lucru va fi practic posibil, utilizatorii se angajează ferm să aibă o atitudine civilizată, să se abţină de la întrebări, sugestii, comentarii ori remarci al căror conţinut ar putea fi calificat ca ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, orientat politic sau în măsură să afecteze viaţa privată, să se abţină de la orice fel de manifestare care să conţină sau să implice elemente susceptibile de a afecta drepturi de proprietate intelectuală ale titularilor acestora. Nerespectarea acestui angajament / obligaţie va fi sancţionată cu desfiinţarea imediata a contului respectiv şi cu posibila îngrădire a accesului pe site pentru o perioadă determinată sau pe termen nelimitat a persoanelor titulare ale contului desfiinţat. De asemenea, utilizatorii se vor asigura că orice fel de postare pe care o vor face nu va avea un conţinut ilegal, defăimător, obscen, ameninţător, etc., nu va conţine viruşi ori alte programe informatice de tip malware, spyware ori alte asemenea; utilizatorii se angajează ca prin postările de orice natură publicate pe site şi prin elementele încărcate pe site să nu deruleze în nici o formă campanii politice ori electorale, să nu facă solicitări comerciale directe ori indirecte, spam, mass-mail sau vreo altă formă de abuz. De asemenea, nu este permisă sub nicio formă promovarea prin astfel de mijloace a activităţii proprii ale utilizatorilor, ale produselor sale ori ale unor terţe entităţi; în general este interzisă orice formă de publicitate făcută de utilizatori, în afara canalelor specializate şi dedicate din interiorul site-ului.

Doar utilizatorii înregistraţi vor putea face postări pe forumul sau blogul site-ului, ori direct în site, în spaţiile special amenajate în acest sens - dacă acest lucru va deveni posibil. Orice postare se va face sub numele utilizatorului, care va fi în totalitate răspunzător de conţinutul acelei postări.

Toate postările vor face subiectul unei moderări înainte de a fi publicate pe site. Deşi eKarioka va încerca prin această acţiune de moderare să împiedice postarea pe site a oricărei întrebări, sugestii, comentariu, remarci sau alte asemenea al căror conţinut ar putea fi calificat ca ilegal, obscen, ameninţător, exagerat, nefondat, defăimător, orientat politic sau în măsură să afecteze viaţa privată, eKarioka nu va fi sub nicio formă răspunzătoare pentru postările utilizatorilor înregistraţi, nici pentru conţinutul acestora şi nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate unor terţe persoane de către aceste postări. eKarioka se delimitează expres, complet şi apriori de conţinutul oricăror postări făcute de utilizatori în cuprinsul site-ului. Postările respective vor reflecta doar opiniile, intenţiile, punctele de vedere, etc. ale utilizatorilor, iar publicarea lor pe site nu va echivala sub nicio formă cu un eventual accept, adeziune, susţinere, etc., expresă sau tacită a eKarioka faţă de conţinutul respectivelor postări, de punctele de vedere ori opiniile exprimate, de modalitatea de redactare a lor, etc.

Art. 20

În cuprinsul postărilor pe care le vor face pe blog sau forum ori în interiorul site-ului, dacă acest lucru va fi posibil, utilizatorii se vor limita la comentarii, aprecieri, opinii etc. legate în mod direct de serviciile prestate lor, produsele livrate lor ori comenzile plasate de pe conturile lor. Orice mesaje sau postări care nu respectă această regulă vor putea fi eliminate imediat de administratorul site-ului, blogului sau forumului, după caz, iar persoana care le-a postat va putea fi sancţionată de eKarioka inclusiv cu suspendarea temporară a contului sau chiar cu desfiinţarea acestuia.

De asemenea, în cuprinsul postărilor pe care le vor face, utilizatorii se obligă să folosească un limbaj decent şi moderat, fără jigniri, să nu furnizeze informaţii incorecte, incomplete ori exagerate. Utilizatorii se obligă de asemenea să se abţină de la a face aprecieri sau de la a prezenta informaţii de natură a aduce prejudicii de imagine sau prejudicii materiale eKarioka. Nerespectarea acestor obligaţii va duce la aplicarea de sancţiuni care pot merge până la suspendarea temporară a contului ori chiar desfiinţarea lui, interdicţia de a se mai înregistra pe site, etc. În plus, eKarioka îşi rezervă dreptul de a solicita instituţiilor şi instanţelor competente să întreprindă măsuri în vederea recuperării integrale de la persoanele vinovate a prejudiciilor suferite.

Utilizatorii vor fi singurii care vor suporta consecinţele postărilor făcute, ori a efectelor acestora, singurii care vor putea fi traşi la răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate prin postările respective ori pentru eventualele încălcări ale prevederilor legale în vigoare săvârşite prin intermediul respectivelor postări.

eKarioka îşi rezervă dreptul de a înlătura/şterge oricând şi fără niciun fel de notificare prealabilă orice comentariu, orice postare ori alte asemenea făcute de către utilizatori în cadrul forumului, blogului ori în spaţiile special destinate în acest sens în cuprinsul site-ului.

Art. 21

Utilizatorii vor folosi pentru înregistrare adrese de email reale, valide şi funcţionale. Utilizarea de adrese false ori asumarea identităţii sau a datelor de identificare aparţinând unor alte persoane sau entităţi de către un utilizator este cu desăvârşire interzisă.

eKarioka îşi rezervă dreptul însă nu îşi asumă şi obligaţia expresă de a îndepărta ori edita informaţiile neconforme de care s-a făcut vorbire în paragrafele de mai sus.

Art. 22

Sunt cu desăvârşire interzise şi vor fi tratate cu toată seriozitatea orice fel de operaţiuni neautorizate asupra acestui site, precum şi tentativele unor astfel de operaţiuni, inclusiv utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, copierea de informaţii de orice fel pentru utilizarea lor în mod abuziv şi fără drept, modificarea abuzivă, fără drept a informaţiilor de pe site, blocările abuzive a accesului unor alţi utilizatori, etc. Orice fel de activitate de această natură va fi comunicată organelor în drept, în măsură să cerceteze astfel de fapte şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 23

Contul devine inactiv dacă nu au fost lansate comenzi în ultimele 18 luni. Conturile declarate inactive vor pierde toate avantajele obţinute până la acel moment - discounturi, bonusuri, etc. Acestea vor putea fi totuşi recuperate parţial sau integral după reactivarea contului, decizie ce va fi la latitudinea exclusiva a eKarioka. Decizia respectivă va fi luată în funcţie de valoarea comenzilor ce urmează a fi lansate, de numărul de utilizatori activi atraşi şi de alte criterii subiective proprii ekarioka.ro.

Istoricul comenzilor ce poate fi vizualizat in "contul meu/my account", va fi total indisponibil pentru utilizator, daca nu a lansat comenzi pe o perioada mai mare de 24 luni de la ultima achiziţie.

4. Sancţiuni aplicate utilizatorilor ce încalcă prezentele Termeni şi Condiţii.

Art. 24

În cazul în care utilizatorii înregistraţi încalcă prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii, eKarioka va putea aplica în mod subiectiv sancţiuni graduale, după cum urmează:

- avertismentul. Această sancţiune va fi aplicată ca urmare a săvârşirii de către utilizatori a unor încălcări mai puţin grave ale regulilor stabilite prin prezentele termeni şi condiţii, abateri minore şi de mică amplitudine, săvârşite prin neglijenţă ori săvârşite pentru prima oară de către utilizatori. Avertismentul va putea fi însoţit şi măsura complementară a pierderii avantajelor, beneficiilor sau bonusurilor acumulate (parţial sau în totalitate), de scoaterea - temporar sau definitiv - de pe site a „IMAGINILOR” aparţinând respectivului utilizator sau doar a unei părţi dintre acestea.

- limitarea temporară a accesului în site. Această sancţiune presupune limitarea accesului utilizatorului sancţionat, pe o perioadă determinată de timp de până la un an, la anumite categorii sau secţiuni ale site-ului, limitarea numărului sau categoriei de „IMAGINI” care pot fi încălcate de respectivul utilizator, etc.

- suspendarea temporară a contului. Această sancţiune va fi aplicată atunci când situaţia cere o sancţiune mai drastică decât avertismentul. Suspendarea contului presupune că pe toată durata măsurii utilizatorul nu va avea acces la contul său, nu va putea plasa comenzi, nu va putea beneficia de afişarea pe site a „IMAGINILOR” uploadate de el, nu va putea beneficia de niciunul dintre bonusurile oferite de ekarioka.ro. Durata suspendării va putea fi de până la un an. Perioada pentru care contul va fi suspendat va depinde de gravitatea faptei săvârşite sau de întinderea prejudiciilor cauzate.

- desfiinţarea contului. Această sancţiune va putea fi luată în cazul încălcării grave sau repetate a obligaţiilor asumate prin prezentele Termeni şi Condiţii. De asemenea, desfiinţarea contului va fi însoţită şi de pierderea totală a avantajelor şi bonusurilor acumulate, precum şi de ştergerea tuturor „IMAGINILOR” încărcate pe site de respectivul utilizator. Desfiinţarea contului presupune în mod automat o încetare a tuturor relaţiilor contractuale existente până în acel moment între utilizator şi ekarioka.ro. Obligaţiile scadente şi neonorate între părţi la momentul desfiinţării contului vor rămâne în continuare neafectate de această măsură.

- interdicţia de a mai înregistra conturi noi. Aceasta reprezintă o sancţiune complementară celei de desfiinţare a contului şi se va aplica temporar sau definitiv.

Art. 25

Aplicarea oricăreia dintre sancţiunile de mai sus nu îl va exonera pe utilizatorul împotriva căruia a fost aplicată de suportarea consecinţelor legale izvorâte din eventuala încălcare a prevederilor legale incidente şi nici de suportarea eventualelor prejudicii materiale cauzate ekarioka.ro şi / sau unor terţe entităţi.

Art. 26

Oricare dintre sancţiunile susmenţionate vor putea fi aplicate separat sau împreună cu alte sancţiuni. De asemenea, oricare dintre sancţiunile susmenţionate vor putea fi însoţite şi de măsuri complementare constând în limitarea, temporar sau definitiv, a includerii utilizatorului în programele de fidelizare aferente activităţii site-ului, de micşorarea, pe o perioadă determinată sau definitiv a bonusurilor acordate, de limitarea ori condiţionarea suplimentară a accesului utilizatorului în anumite segmente ale site-ului, etc.

5. Confidenţialitate. Protecţia datelor cu caracter personal

Art. 27

eKarioka.ro în calitate de administrator/ proprietar al site-ului, se angajează să respecte, în condiţiile expres prevăzute în actele normative incidente dreptul la intimitate şi viaţă privată al utilizatorilor site-ului.

Art. 28

eKarioka în calitatea sa de proprietar/administrator al site-ului, îşi rezervă dreptul de a stoca informaţiile furnizate de clienţi, respectiv nume, adresa, e-mail, etc. Astfel, eKarioka îşi rezervă dreptul de a stoca, prelucra şi folosi în condiţiile legii toate informaţiile comunicate direct sau indirect de toţi utilizatorii site-ului.

Art. 29

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, eKarioka are obligaţia de a administra datele personale furnizate, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori alte persoane. În principal datele vor fi folosite în desfăşurarea relaţiilor contractuale în activităţi precum: confirmarea comenzii, informarea dumneavoastra asupra stării comenzii, emiterea facturii ori facturilor aferente serviciilor prestate, livrarea comenzii, emiterea eventualelor vouchere de reduceri şi alte asemenea, comunicarea şi trimiterea de buletine informative periodice, orice alta activitate considerată ca fiind utilă de către ekarioka.ro, etc. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatori noştri.

Pentru procesarea şi livrarea comenzilor, pentru întocmirea documentelor fiscale aferente comenzilor este nevoie de datele dumneavoastră personale, astfel că refuzul dumneavoastră de a comunica datele personale necesare acestor operaţiuni (nume, prenume, domiciliu, alte date de identificare cerute de lege pentru completarea documentelor fiscale - serie şi număr carte identitate, cod numeric personal, etc.- precum şi eventuale informaţii bancare dacă acestea sunt necesare procesării plăţilor efectuate cu instrumente bancare) face imposibilă procesarea comenzilor, livrarea produselor ori desfăşurarea de relaţii comerciale complete şi corecte. În aceste condiţii, în lipsa datelor cu caracter personal absolut necesare pentru derularea relaţiilor comerciale, nu se vor putea derula astfel de activităţi. eKarioka este inregistrata la autoritatea de resort cu Numar Registrul General - 29659.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele şi serviciile oferite de eKarioka, despre noutăţile apărute pe site, despre eventualele perioade de oferte speciale, reduceri etc.?

DA NU

Manifestându-vă acordul consimţiţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal - date de identificare, date de corespondenţă, etc. - vor fi stocate şi folosite în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii sau de registre ale abonaţilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi de dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, drepturi care să fi fost încălcate. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă primesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată transmisa către eKarioka, la adresa de email suport@eKarioka, ori la adresa din partea introductiva a prezentului contract. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Prevederile prezentului articol se completează cu Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal prezentata distinct pe site.

Art. 30

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, vă rugăm procedaţi la corectarea / completarea acestora folosindu-vă de câmpurile din aria de client sau să ne informaţi cât mai curând posibil, în scris, la adresele prezentate în site.

Astfel, în cazul în care utilizatorul constată că datele furnizate sunt incorecte, incomplete sau nu mai sunt de actualitate, are obligaţia expresă de a face modificările necesare în formularele de contact ori în opţiunile de editare a conturilor sale şi de a comunica expres şi în cel mai scurt timp posibil (maxim cinci zile calendaristice) modificările survenite în datele sale de identificare sau alte modificări ce ar putea afecta executarea în bune condiţii a comenzii (ca de exemplu modificarea adresei de livrare, etc.), atunci când modificările au survenit după plasarea unei comenzi, înainte de facturarea ori livrarea comenzii respective. Orice costuri generate de actualizarea cu întârziere a datelor de identificare ale utilizatorilor (ca de exemplu livrarea la o adresă care nu mai este de actualitate, returnarea bunurilor şi re-livrarea acestora la adresa actuală) vor fi suportate în totalitate şi exclusiv de către utilizatorul care nu şi-a actualizat în timp util datele de contact/identificare. Sumele respective vor fi reţinute cu prioritate din avansurile deja achitate, indiferent dacă au fost achitate pentru respectiva comandă sau pentru alta.

Art. 31

De asemenea, în cazul în care utilizatorul doreşte ştergerea datelor sale din baza de date a site-ului, va înştiinţa ekarioka.ro în scris despre această decizie, solicitând, expres şi în scris, ştergerea respectivelor informaţii din baza de date a site-ului eKarioka. Ştergerea, la cerere a datelor personale ale utilizatorului va opera doar din baza de date aferentă site-ului, nu şi din arhiva societăţii comerciale care administrează site-ul, unde vor fi păstrate în conformitate cu prevederile legale imperative incidente.

Datele personale ale clienţilor/utilizatorilor vor putea fi transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

6. Plasarea, executarea, urmărirea, livrarea si recepţia comenzilor

Art. 32

Utilizatorul va completa integral şi corect formularul ori formularele de înregistrare de pe site cu datele solicitate. Urmare a acestei înregistrări utilizatorul va dobândi un cont de utilizator, cont care va putea fi accesat cu un nume de utilizator (username) şi o parolă (password). Atât numele de utilizator, cât şi parola vor fi alese de utilizator şi vor fi utilizate doar de către acesta.

Art. 33

Utilizatorii vor folosi site-ul fiind pe deplin răspunzători pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la conturile lor de acces (numele de utilizator şi parola). Folosind site-ul, utilizatorii sunt de acord să îşi asume întreaga responsabilitate pentru activităţile şi / sau acţiunile desfăşurate pe site pe contul lor, cu utilizarea numelui de utilizator şi a parolei lor. În cazul în care utilizatorul suspectează că din motive independente sau nu voinţei sale, imputabile sau neimputabile lui, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, acesta va notifica imediat acest lucru eKarioka pentru ca accesul la cont să fie blocat şi pentru ca utilizatorului în chestiune să i se genereze un nou nume de utilizator şi o nouă parolă. Comenzile plasate de pe un cont vor fi considerate valide atâta vreme cât eKarioka nu este notificat cu privire la faptul că respectivul cont a fost folosit abuziv. Comenzile plasate până la momentul notificării folosirii abuzive a contului şi deja procesate şi lansate în producţie vor fi suportate integral de utilizatorul respectivului cont

Art. 34

Plasarea comenzilor online se va face numai prin intermediul contului de utilizator sau direct prin introducerea tuturor datelor solicitate de completarea formularului de comanda din site.

Comenzile plasate prin intermediul contului de utilizator vor putea fi limitate în funcţie de volum sau de valoarea lor. Daca utilizatorul doreşte să plaseze o comandă care să exceadă limitelor stabilite (limite care diferă în funcţie de produs, etc.) va putea solicita o întâlnire cu un reprezentant al departamentului de vânzări, pentru a-i putea fi întocmită şi comunicată o ofertă personalizată. Indiferent de tipul, valoarea sau volumul comenzii plasate, aceasta va presupune automat şi obligatoriu crearea unui cont de utilizator şi solicitarea, prin intermediul contului de utilizator, a unor condiţii sau oferte personalizate - pentru acele comenzi care exced limitelor stabilite de ekarioka.ro. Prin crearea contului de utilizator entităţile care vor solicita comenzile speciale, agreează şi îşi asumă în totalitate prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii.

Crearea unui cont de utilizator nu este obligatorie în cazul în care se doreşte doar solicitarea unor oferte de către entităţile care accesează site-ul administrat de eKarioka. În acest sens acestea vor putea solicita prin intermediul adreselor de email contact de pe site ori prin intermediul numerelor de telefon puse la dispoziţie pentru suport oferte personalizate pentru serviciile ori produsele care îi interesează.

În niciun caz şi sub nicio formă nu vor fi folosite paginile speciale dedicate plasării de comenzi pentru solicitarea de oferte. Formularele şi paginile speciale dedicate exclusiv plasării comenzilor sunt în măsură să producă efecte juridice prin folosirea lor, astfel că folosirea respectivelor formulare sau pagini speciale dedicate plasării de comenzi va avea ca efect plasarea unei comenzi ferme, respectiv va da naştere unor obligaţii atât pentru utilizator (de exemplu plata preţului pentru produsele comandate), cât şi pentru eKarioka (realizarea şi livrarea produselor şi serviciilor). Pentru preîntâmpinarea apariţiei unor neînţelegeri ori situaţii neplăcute, pentru oferte vor fi folosite numai canalele de comunicaţie puse la dispoziţiei în acest sens (e-mail, telefon, fomular contact), iar formularele de comandă vor fi folosite - completate şi trimise - doar în cazul în care utilizatorul va dori să comande/primească produsele ori serviciile respective. Plasarea unei comenzi prezumă intenţia clară, neechivocă şi manifestată expres de a achiziţiona produsele sau serviciile respective.

Chiar şi în situaţia în care, contrar celor prevăzute mai sus, utilizatorii vor face în câmpurile formularelor de comandă comentarii din care să reiasă că doresc doar obţinerea unor oferte personalizate, că vor să le fie comunicate, înainte de a comanda, termene de livrare, termene şi modalităţi de plată, preţuri sau orice alte cerinţe ce se doresc a fi potenţiale condiţionări ale plasării unei comenzi ferme, acestea nu vor fi luate în considerare. Completarea unui formular de comandă va fi considerată întotdeauna ca manifestare directă şi neechivocă a intenţiei de a comanda, respectiv va fi considerată plasarea unei comenzi ferme. Toate aspectele legate de parametri sau alte cerite speciale, condiţiile, termenii şi termenele aferente unei potenţiale comenzi vor trebui clarificate şi înţelese pe deplin de către entităţile care completează formulare de comandă (şi implicit plasează comenzile) înainte de completarea acestor formulare de comandă.

Art. 34

Este interzisă cu desăvârşire şi va fi tratată cu toată seriozitatea furnizarea intentionata de date false sau incomplete atunci când se plasează o comandă. În cazul unor astfel de evenimente eKarioka îşi rezervă dreptul de a se adresa organelor în drept pentru identificarea persoanelor responsabile şi pentru pedepsirea lor în conformitate cu prevederile legale, precum şi pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Art. 35

Produsele comandate vor fi identificate fie prin bifarea lor (selectarea lor), atunci când se aleg produse generice, fie prin aprobarea “bun de tipar” în ceea ce priveşte produsele personalizate. Formularul ori formularele de comandă va (vor) conţine atât descrierea produsului în chestiune, precum şi numărul de produse solicitate, adresa de livrare şi modalitatea în care se doreşte livrarea, modalitatea de plată a acestora, În formularul de comandă vor exista câmpuri destinate introducerii de eventuale coduri promoţionale oferite utilizatorului de către eKarioka urmare a campaniilor de fidelizare, marketing ori publicitate. Formularele de comandă sunt destinate exclusiv plasării de comenzi şi vor fi folosite de utilizatori exclusiv în aceste scopuri. Pentru orice alt fel de comunicări cu eKarioka, utilizatorii sunt rugaţi să folosească mijloacele de comunicare puse la dispoziţiei în acest sens, respectiv e-mail, telefon sau formular de suport.

Art. 36

Comanda se va considera a fi finalizată după ce formularul de comandă este completat cu toate datele solicitate, reale si corecte. Comanda se finalizează efectiv de către utilizator prin apăsarea comenzii “Confirmă Comanda” de la finalul formularului de comandă. Prin apăsarea acestui buton utilizatorul acceptă şi declară expres că a verificat toate datele aferente comenzii, că-şi însuşeşte toate caracteristicile comenzii efectuate (inclusiv caracteristicile fişierelor grafice necesare personalizării, precum şi poziţionarea personalizării pe produsul finit), că-şi însuşeşte ordinele date executantului comenzii, termenele de executare şi livrare a comenzii şi obligaţiile de plată aferente. De asemenea, prin apăsarea butonului de finalizare a comenzii, utilizatorul confirmă expres, încă o dată, că este de acord în totalitate cu prezentele Termeni şi Condiţii.

Acordarea vizei “Bun de Tipar pentru fişierul/e ataşat/e” via email, înseamnă că utilizatorul a verificat cu atenţie detaliile şi forma produselor comandate - parametri tehnici, machetă, etc., astfel cum sunt ele prezentate în email şi că este întru totul de acord cu acestea. De asemenea, utilizatorul îşi asumă faptul că între produsele finite şi imaginea acelor produse aşa cum a fost ea vizionată pe ecranul computerului utilizatorului ar putea exista diferenţe de nuanţe, diferenţe datorate modului în care monitorul pe care s-a vizualizat produsul înainte de comandare este acordat cu paleta cromatică standard.

Pentru acele comenzi de produse personalizate care presupun acordarea vizei „Bun de Tipar pentru fişierul/fişierele ataşat/ataşate” utilizatorul se angajează să dea această viză („Bun de Tipar”) ori să răspundă solicitând modificări sau retuşuri în termen de cel mult 24/48 de ore de la primirea fişierelor pentru care se solicită acordarea vizei respective. Dacă termenul de 24/48 de ore se încheie într-o zi nelucrătoare, el va fi prelungit până la sfârşitul primei zile lucrătoare. În cazul în care utilizatorul nu răspunde în niciun fel în acest termen, eKarioka îşi rezervă dreptul de a procesa respectiva comandă ca fiind o comanda de produse nepersonalizate, prezumând că utilizatorul în chestiune s-a răzgândit în privinţa personalizării şi ca nu mai este interesat de personalizarea produselor comandate. Astfel, utilizatorului îi vor putea fi livrate produsele comandate nepersonalizate, în cantităţile specificate in comanda lansata. Utilizatorul va trebui de asemenea să achite în această situaţie, pe lângă preţul produselor nepersonalizate, şi contravaloarea serviciilor grafice oferite.

Comenzile pentru care se optează ca metoda de plată „transferul bancar” vor fi onorate numai după ce utilizatorul va face dovada întocmirii şi transmiterii către bancă a Ordinului de Plată a facturii proforma emisă de către eKarioka sau după ce sumele aferente facturii proforma emise de către eKarioka pot fi evidenţiate în contul acesteia. Între momentul plasării efective a comenzii şi momentul în care comanda începe a fi procesată (după dovada efectuării plăţii) stocurile pentru produsele comandate pot suferi modificări, existând posibilitatea epuizării lor. Într-o astfel de situaţie eKarioka va putea propune utilizatorului înlocuirea produselor cu altele, similare sau apropiate. Propunerile se vor face prin e-mail. Acceptul pentru modificarea comenzii se va face în mod expres, de către utilizator, prin e-mail. Utilizatorul va avea dreptul şi să renunţe la comandă în măsura în care produsele comandate nu mai sunt disponibile şi nu este de acord cu propunerile de înlocuire. Dacă iniţial comanda a cuprins mai multe produse, aceasta va putea fi anulată doar parţial, pentru produsele care au devenit indisponibile, restul comenzii supunându-se regulilor generale de anulare a comenzii.

Toate comunicările dintre eKarioka şi utilizatori ori clienţi neînregistraţi cu cont de utilizator vor deveni parte integrantă din termenii şi condiţiile ce guvernează relaţiile contractuale. Astfel, dacă ulterior plasării comenzii utilizatorul ori clientul modifică, la solicitarea şi/sau cu acordul expres al eKarioka, total sau parţial, parametri comenzii plasate, aceste modificări solicitate şi /sau agreate expres de către eKarioka vor deveni un veritabil „act adiţional” la „contractul” încheiat în momentul plasării comenzii, prin acest „act adiţional” părţile convenind de comun acord cu privire la schimbarea termenilor şi condiţiilor specifice în care îşi derulează relaţiile contractuale (parametri comenzii).Această regulă urmează să se aplice tuturor aspectelor ce guvernează relaţiile contractuale dintre eKarioka şi clienţii săi şi nu doar modificării comenzilor deja plasate. Astfel, comunicările în formă scrisă (clasic sau electronic) prin care se convin adăugiri ori modificări ale condiţiilor specifice de derulare a relaţiilor contractuale (modificări agreate expres de ambele părţi) vor fi considerate că întregesc şi, acolo unde este cazul, modifică „contractul” agreat de eKarioka pe de-o parte şi de clienţi (înregistraţi sau nu cu cont de utilizator) de cealaltă parte.

Comanda deja confirmată nu va mai putea fi anulată sau retrasă decât cu acordul expres şi confirmat al administratorului site-ului. În cazul anulării comenzilor se stabilesc următoarele reguli şi taxe:

- dacă o comandă confirmată nu a intrat în procesare la momentul la care se solicită anularea ei de către utilizator persoana fizica, nu va exista o taxă de anulare a comenzii.

- pentru anularea unui comenzi ferme, utilizatorul persoană juridică va trebui să achite o taxă de anulare echivalentă cu 20% din valoarea comenzii plasate, dar nu mai puţin de 100 Euro. Dacă odată cu plasarea comenzii care se doreşte a fi anulată s-au mai solicitat şi alte servicii (de exemplu servicii de asistenţă grafică), servicii care au fost prestate, utilizatorul va achita aceste servicii în totalitate.

- dacă acea comandă care se doreşte a fi anulată a fost deja executată ori expediată nu mai este posibilă anularea ei. Produsele personalizate nu vor putea fi returnate, fiind obligatorie achitarea lor integrală. Pentru produsele expediate se vor aplica regulile referitoare la recepţia produselor, politica de returnare a produselor, etc.

Utilizatorii care doresc să anuleze comanda vor putea verifica stadiul acesteia prin email contact precizat in site, pentru a se informa cu privire la stadiul respectivei comenzi şi implicit la regulile de anulare aplicabile.

Pentru asigurarea siguranţei derulării relaţiilor contractuale, a identităţii părţilor contractante, etc. anularea comenzilor se va putea face doar în formă scrisă, prin e-mail. Nu vor fi luate în considerare anulările făcute în alte condiţii (telefonic, verbal, etc.).

Acelor Utilizatori care vor avea un comportament abuziv în ceea ce priveşte relaţiile contractuale şi modul de derulare a acestora (plasarea de comenzi şi anularea lor cu rea credinţă, refuzul cu rea credinţă de ridicare a comenzilor, incidente repetate de plată, comportament agresiv ori neprincipial cu personalul şi colaboratorii eKarioka, folosirea unui limbaj jignitor, iniţierea, susţinerea sau ralierea la acţiuni sau campanii denigratoare, etc.) eKarioka le va putea refuza plasarea de noi comenzi sau orice alte modalităţi de colaborare.

Utilizatorii „consumatori”, astfel cum sunt ei definiţi de OUG 34/2014 vor avea drept de retragere din prezentul contract în condiţiile prevăzute în OUG 34/2014, respectiv în conformitate cu prevederile art. 43 din prezentul contract. Persoanele juridice nu sunt catalogate ca și consumatori, și ca drept urmare aceste drepturi nu se aplica persoanelor juridice.

După finalizare comanda va primi un cod de identificare (ID-Comandă). Utilizatorul va putea să verifice în orice moment stadiul comenzii sale cu ajutorul instrumentelor pe care acesta le are la dispoziţie în site.

Art. 37 Stocurile de produse

eKarioka actualizează situaţia stocurilor cu o periodicitate de cca 48 de ore. De asemenea, nu este posibilă din punct de vedere tehnic o evidenţă detaliată a stocurilor de produse în funcţie de culori, caracteristici speciale, etc. Mai mult, în sistemul eKarioka, dar şi ale furnizorilor săi se pot strecura erori, inexactităţi, etc. în ceea ce priveşte situaţia detaliată a produselor disponibile pentru onorarea comenzilor. În aceste condiţii este posibil ca situaţia stocurilor, astfel cum este ea prezentată în dreptul fiecărui produs să fie inexactă, ceea ce poate duce fie la imposibilitatea prelucrării şi onorării comenzii din cauza lipsei produselor comandate din stoc, fie la prelungirea semnificativă a termenelor de livrare, ca efect al întârzierilor cauzate de procedurile de reîntregire a stocurilor. Se poate ajunge astfel în situaţia ca un produs, chiar dacă este prezentat in site ca fiind „disponibil”, în funcţie şi de tipul/culoarea sau alte caracteristici distincte/numărul de obiecte ce va face obiectul comenzii stocul pentru respectivul produs se poate dovedi insuficient pentru onorarea integrală a comenzii. Dacă va fi cazul, după plasarea comenzii de către utilizator, în termen de 48 de ore lucrătoare de la plasarea respectivei comenzi eKarioka va înştiinţa utilizatorul cu privire la insuficienţa stocurilor pentru anumite produse, precum şi la eventualele variante alternative propuse. Utilizatorul va putea accepta expres modificarea comenzii, prin e-mail. Toate termenele stabilite pentru executarea şi livrarea comenzii vor începe să curgă de la primirea email-ului prin care se modifică expres comanda iniţială. Toate comunicările dintre eKarioka şi utilizatori ori clienţi neînregistraţi cu cont de utilizator vor deveni parte integrantă din termenii şi condiţiile ce guvernează relaţiile contractuale. Astfel, dacă ulterior plasării comenzii utilizatorul ori clientul modifică, la solicitarea şi/sau cu acordul expres al eKarioka, total sau parţial, parametri comenzii plasate, aceste modificări solicitate şi /sau agreate expres de către eKarioka vor deveni un veritabil „act adiţional” la „contractul” încheiat în momentul plasării comenzii, prin acest „act adiţional” părţile convenind de comun acord cu privire la schimbarea termenilor şi condiţiilor specifice în care îşi derulează relaţiile contractuale (parametri comenzii).

În cazul în care nu doreşte modificarea comenzii iniţiale, respectiv înlocuirea produselor indisponibile cu cele propuse de eKarioka, Utilizatorul va putea opta pentru anularea parţială a comenzii pentru respectivele produse inexistente in stoc. Comanda se va putea anula doar în parte, respectiv doar în ceea ce priveşte produsele pentru care comanda nu poate fi onorată din cauza lipsei stocurilor. Dacă au fost comandate mai multe feluri de produse, pentru produsele care pot fi livrate anularea comenzii nu va fi posibila decât în modurile şi condiţiile stipulate în prezentele Termeni şi condiţii, la articolul anterior.

Art. 38

Toate comenzile, mai ales cele care conţin elemente grafice încărcate de către utilizator, vor trebui, înainte de lansare în producţie, aprobate şi acceptate expres de către administratorul site-ului. Acceptarea se va face printr-un mesaj de tip e-mail, mesaj care va cuprinde pe lângă parametri şi indicatorii comenzii astfel cum au fost aceştia completaţi de utilizator în formularul de comandă, termenul de execuţie a comenzii şi preţul final, modalitatea de plată pentru care a optat utilizatorul, adresa si modalitatea de transport ori livrare a produselor.

Art. 39

În cazul în care utilizatorul încarcă el însuşi pe site grafica (în tot sau în parte) pentru produsele solicitate sau doar anumite elemente grafice din acestea, îşi asumă în totalitate responsabilitatea pentru calitatea acestor elemente, raportată la produsul finit. Acceptarea comenzii nu îl obligă în niciun fel pe administratorul site-ului la verificarea calitativă a graficii încărcate de utilizator, acceptarea confirmând doar primirea comenzii, lansarea ei şi parametri comunicaţi de către utilizator. În toate cazurile în care utilizatorul alege să încarce elemente grafice destinate a fi folosite în produsele comandate, elementele grafice respective vor trebui să respecte întocmai cerinţele tehnice precizate la modului de upload. ekarioka.ro nu va interveni în niciun caz şi sub niciun aspect asupra elementelor grafice încărcate de utilizator. Eventualele neconcordanţe, inadvertenţe, incompatibilităţi ori alte asemenea incidente datorate folosirii respectivelor elemente grafice, astfel cum au fost ele încărcate de utilizator, vor fi cu totul responsabilitatea utilizatorului, iar dacă produsele finale nu se vor ridica la standardele vizate de utilizator din cauza elementelor grafice încărcate de acesta, responsabilitatea îi va aparţine integral utilizatorului, care va fi ţinut să achite întreaga valoare a comenzii.

Art. 40

În cazul în care utilizatorul încarcă el însuşi pe site grafica pentru produsele solicitate, elementele grafice astfel încărcate vor trebui să respecte întru totul, în ceea ce priveşte conţinutul lor, prevederile legale în vigoare, precum şi normele generale de bună cuviinţă. Astfel, vor fi oprite de la încărcarea pe site orice elemente grafice cu caracter pornografic, obscen, defăimător, rasist, xenofob, extremist, etc., care promovează intoleranţa, orice fel de stare conflictuală ori instigă la ură, violenţă, segregare, etc., iar comenzile aferente nu vor fi onorate. În situaţia în care imaginile ori elementele grafice încărcate de utilizator nu sunt evident neconforme cu prevederile legale ori cu normele generale de bună cuviinţă, însă se dovedeşte ulterior că acestea nu se conformează legii, utilizatorul îşi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la acestea.

Art. 41

Utilizatorul care încarcă pe site elemente grafice în scopul folosirii acestora la produsele comandate garantează atât eKarioka, cât şi orice altă terţă entitate că deţine în totalitate drepturile de proprietate intelectuală aferente acestora, sau că are permisiunea expresă şi integrală pentru a folosi în felul respectiv elementele grafice în chestiune. Respectivul utilizator va fi singurul răspunzător pentru eventualele prejuridicii materiale şi de imagine pe care încărcarea pe site a elementelor grafice în chestiune le-ar putea cauza ekarioka.ro sau oricăror altor entităţi terţe.

Este de asemenea posibil ca elementele grafice încărcate pe site de către utilizator să nu fie în totalitate compatibile cu produsul ori produsele pentru care se doreau a fi utilizate - diferenţe de ordin tehnic, etc. În astfel de cazuri eKarioka va executa comanda astfel cum a fost ea plasată, utilizatorul fiind singurul răspunzător pentru aspectul ori caracteristicile produsului finit.

De asemenea, în situaţia în care utilizatorul are îndoieli cu privire la calitatea materialelor încărcate în raport cu ceilalţi parametri tehnici ai produselor comandate - rezoluţie, dimensuni, paletă coloristică, tip de material folosit la imprimare, etc. va putea solicita în mod expres prin intermediul facilităţilor puse la dispoziţie în site sau prin intermediul agentului de vânzări arondat, servicii de consultanţă şi evaluare de specialitate (grafică, print, etc.), servicii ce vor fi prestate contra cost, în măsura în care aceste servicii vor fi disponibile în respectiva secţiune a site-ului, ori la momentul respectiv. Costurile generate de consultanţă vor fi suportate în totalitate de client şi acceptate expres de acesta înainte de prestarea lor. Acceptarea ofertei de consultanţă include acceptul clientului atât cu privire la preţul consultanţei, cât şi în ceea ce priveşte termenele în care această consultanţă va fi oferită.

Art. 42

După finalizare, produsele comandate vor fi livrate utilizatorului în modalitatea stabilita in site. Produsele comandate vor putea fi livrate fie prin mijloacele proprii ale eKarioka, fie prin intermediul unor firme de curierat, poştă sau alţi prestatori de servicii similare ori asimilate, companii agreate de eKarioka. Riscul deteriorării produselor se va transmite către firma de curierat odată cu predarea produselor comandate. În situaţia în care marfa va fi deteriorată de către transportator, utilizatorul va trebui să achite eKarioka contravaloarea comenzii, avand drept de regres împotriva transportatorului. Împreună cu produsele va fi comunicată utilizatorului şi o copie a formularului de comandă, în care se regăsesc toate caracteristicile fizice ale produselor comandate, precum şi detaliile privind termenele de execuţie şi livrare. Recepţionarea şi verificarea calitativă şi cantitativă a produselor comandate se va face la livrare. Produsele comandate pot avea un grad de eroare de maxim 10%, eroare care se aplică atât la calitate, cât şi la tiraj(in acest caz se vor achita numai numarul de bucati efectiv primite). Părţile îşi asumă această marjă de eroare şi vor ţine seama de această marjă la recepţionarea şi verificarea cantitativă şi calitativă a produselor comandate. Prin semnarea de primire pe factură sau pe fomularele de transport utilizatorul recunoaşte expres că produsele primite corespund în totalitate şi din toate punctele de vedere comenzii efectuate. În cazul în care există obiecţiuni, acestea se vor consemna într-un proces verbal întocmit cu ocazia livrării produselor. Orice reclamaţie ulterioară va fi considerată nulă.

Produsele conforme vor fi recepţionate obligatoriu de către Utilizator. În cazul în care există produse neconforme, se va menţiona acest lucru în cuprinsul procesului verbal întocmit cu ocazia livrării produselor. Contravaloarea produselor neconforme se va returna utilizatorului într-un termen rezonabil sau va opera o compensare, respectiv o reducere a sumei finale de plată.

În cazul în care utilizatorul refuză nejustificat să recepţioneze produsele comandate, va fi obligat să suporte integral toate cheltuielile ocazionate cu livrarea (transport, retur, etc.) pe lângă contravaloarea integrală a produselor comandate.

Art. 43

Termenele prezentate în site vor fi exemplificative. Comenzile vor putea fi onorate şi transmise şi mai devreme decât termenele stipulate în site şi agreate la plasarea comenzii. În aceste situaţii utilizatorii vor fi înştiinţaţi în prealabil de executarea în avans a comenzii printr-un e-mail sau într-o altă modalitate agreată la plasarea comenzii.

Termenele vor putea fi de asemenea depăşite cu maxim 5 zile lucrătoare.

Toate termenele exprimate în zile se referă la zile lucrătoare.

eKarioka îşi rezervă dreptul de a prelungi termenele de execuţie şi livrare comunicate iniţial utilizatorilor în cazul în care vor apărea întârzieri în procesul de procesare şi/sau execuţie a produselor comandate, ca urmare a unor defecţiuni tehnice, a livrării cu întârziere a materiilor prime şi materialelor necesare de către furnizorii eKarioka. În cazul apariţiei unor asemenea incidente, utilizatorul va fi fi înştiinţat prin e-mail sau prin notificare scrisă. Urmare a decalării termenelor de producţie sau livrare clientul va putea reconfirma expres comanda via email sau o va putea anula. În cazul în care clientul va anula comanda integral sau partial, eKarioka nu va putea fi obligată la plata niciunei despăgubiri, clientul asumându-şi încă de la lansarea comenzii eventualitatea apariţiei unor întârzieri cauzate de fapte sau împrejurări ce nu se află sub controlul direct şi total al eKarioka. În cazul anulării comenzii ca urmare a neacceptării decalării termenelor de livrare, avansul plătit va fi restituit integral sau partial, functie de anularea totala sau partiala a comenzii, utilizatorului în termen de 15 zile de la data anulării comenzii si de la indicarea expresă a modalităţii de restituire dorite. Pentru sumele respective plătite cu titlu de avans eKarioka nu va putea fi obligată la plata de dobânzi ori penalităţi în cazul în care aceste sume sunt plătite în termenul de 15 zile de la indicarea de către client modalităţii de restituire.

Depăşirea termenelor asumate de către eKarioka nu îl va îndreptăţi pe utilizator să refuze produsele comandate. Produsele vor trebui acceptate (în limitele conformităţii lor) şi plătite integral. La rândul său, eKarioka va datora penalităţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile se vor calcula la valoarea comenzii pentru care termenul de onorare a fost depăşit cu mai mult de 2 zile şi vor fi calculate începând cu cea de-a treia zi de după termenul de livrare convenit prin comandă.

eKarioka.ro nu va face livrări în afara teritoriului României. Comenzile pot fi plasate de utilizatori înregistraţi oriunde în lume, însă comenzile vor fi onorate exclusiv pe teritoriul României.

Politica de returnare a produselor comandate.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, „Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14”. Sunt exceptate de la acest drept de retragere produsele personalizate și produsele ce se pot deteriora sau expira rapid(in cazul agendelor si calendarelor prin trecerea datei primei zile) Conform prevederilor legale drept de retragere au exclusiv consumatorii persoane fizice și asimilati, practic persoanele juridice nefiind în aria stabilită de lege pentru titularii dreptului de retragere.

Astfel, utilizatorii care se pot defini ca şi consumatori conform legii în sensul art. 2 pct. 1 din OUG 34/2014 (respectiv persoană fizică sau un grup de persoane fizice constituite în asociaţii aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) pot denunţa unilateral contractul cu eKarioka, respectiv pot returna produsele comandate şi livrate în termen de maxim 14 zile calendaristice de la momentul recepţionării lor.

Produsele returnate vor fi primite şi contravaloarea lor va fi restituită utilizatorului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- utilizatorul care returnează produsele poate fi catalogat ca şi consumator în sensul art. 2 pct. 1 din OUG 34/2014, respectiv este persoană fizică sau un grup de persoane fizice constituite în asociaţii aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- produsele returnate nu sunt personalizate sau nu au fost executate în conformitate cu specificaţiile utilizatorului,

- produsele sunt returnate în ambalajul original, nefolosite, nedeteriorate,

- produsele sunt returnate în termenul legal de maxim 10 zile lucrătoare de la recepţionarea lor, pe cheltuiala utilizatorului, la sediul eKarioka.ro din Bucureşti, str. Stan Tabara nr.28-32, Sector 5, Bucuresti. Coletele expediate cu plata ramburs nu vor fi primite. Coletele expediate la alte adrese, ca şi cele care ar trebuii ridicate de la sediul ori punctele de lucru ale transportatorilor nu vor fi luate în considerare. Astfel eKarioka nu este obligata sa ridice de la sediul transportatorilor coletele, operand numai ce ajunge la adresa indicata pe cheltuiala exclusiva a clientului.

Denunţarea unilaterală a contractului de către utilizator - consumator persoana fizică in sensul anularii comenzii, va trebui de asemenea notificată prin e-mail la adresa juridic@eKarioka sau prin intermediul facilităţilor existente in contul de utilizator, în interiorul termenului de 14 zile calendaristice prevăzut de lege şi calculat de la momentul livrării produselor.

Contravaloarea produselor comandate şi returnate, în condiţiile stipulate mai sus, va fi returnată utilizatorului în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data denunţării unilaterale a contractului de către utilizator. Returnarea sumelor plătite de consumator nu se va face în niciun caz mai devreme de momentul în care produsele comandate au fost recepţionate de eKarioka, sau de momentul primirii dovezii că produsele returnate au fost trimise către eKarioka.

Pentru acei utilizatori care nu pot fi catalogaţi ca şi consumatori conform prevederilor legale indicate mai sus, precum şi pentru cazurile în care este vorba de produse personalizate ori de produse executate în conformitate cu specificaţiile utilizatorului, eKarioka oferă utilizatorilor posibilitatea de a returna acele produse care sunt neconforme calitativ sau cantitativ - cu respectarea marjei de eroare prevăzută la art. 41.

În cazul în care este vorba despre o cantitate de produse mai mică decât cea comandată, utilizatorul va plăti doar cantitatea recepţionată şi va putea lansa o noua comandă pentru diferenţă, dar în limita stocului disponibil.

În cazul returnării pentru neconformităţi ale produselor, acestea vor putea fi returnate în vederea înlocuirii, completării ori remedierii defectelor acestora, cu respectarea regulilor de mai jos:

- produsele considerate neconforme vor putea fi returnate în vederea înlocuirii, completării ori remedierii în termen de maxim 48 de ore de la livrarea lor către utilizator;

- produsele considerate neconforme vor fi returnate în ambalajul lor original, fără a fi folosite ori deteriorate, prin curier către ekarioka.ro, la adresa Str. Stan Tabără nr.28-32, Etaj 2, Sector 5, Bucureşti. Produsele vor fi însoţite de un înscris justificator unde vor fi enumerate motivele returnării;

- costurile ocazionate de returul produselor va fi suportat în mod exclusiv de către utilizator. Riscurile aferente transportului retur vor fi suportate de asemenea de utilizator.

- eKarioka va fi informată în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin e-mail, ori prin intermediul contului de utilizator ori a celorlalte mijloace puse la dispoziţia utilizatorului în site cu privire la decizia utilizatorului de a returna produsele livrate, ca şi cu privire la motivele respectivului retur.

- eKarioka va proceda la analizarea motivelor returului, precum şi la verificarea produselor comandate, livrate şi returnate şi va proceda în mod gratuit la remedierea defecţiunilor, înlocuirea produselor neconforme sau completarea lor doar în cazul în care produsele comandate, faţă de comanda iniţială, prezintă defecţiuni, lipsuri sau neconformităţi, dacă produsele primite sunt altele decât cele comandate sau dacă produsele primite nu corespund condiţiilor comenzii şi „Bunului de Tipar”.

- nu vor fi acceptate reclamaţiile şi nu vor fi înlocuite produsele şi nici remediate defecţiunile dacă:

- produsele livrate sunt executate conform specificaţiilor utilizatorului,

- produsele livrate conţin erori de redactare, gramaticale ori de ortografie ori alte astfel de greşeli făcute de utilizator în materialele transmise eKarioka în vederea executării comenzii,

- erorile ori neconformităţile se datorează calităţii inferioare sau rezoluţiei slabe a imaginilor încărcate pe site de utilizator în vederea executării comenzii,

- erorile sau neconformităţile se datorează greşelilor de design făcute la momentul realizării lucrării grafice care a stat la baza comenzii ori nerespectării de către utilizator a recomandărilor şi /sau specificaţiilor tehnice existente în site,

- erorile sau neconformităţile se datorează greşelilor făcute în plasarea comenzii de către utilizator (de exemplu alegerea greşită a cantităţii sau a tipului de produs, erori în acordarea bunului de tipar, etc. ),

- produsele sunt deteriorate sau folosite de către utilizator după recepţionarea/livrarea lor de către eKarioka.

eKarioka se obligă să răspundă la toate notificările ori înştiinţările privitoare la retururi în maxim cinci zile lucrătoare de la primirea lor, respectiv a retururilor. În răspunsul la înştiinţare utilizatorul va fi informat la modalitatea de soluţionare a cererii sale de înlocuire, completare, remediere a produselor neconforme sau de restituire a sumelor avansate cu titlu de plată.

În măsura în care neconformităţile cantitative sau calitative ale produselor se datorează eKarioka, acestea vor fi remediate pe cheltuiala exclusivă a eKarioka în maxim cinci zile lucrătoare de la data înştiinţării, respectiv primirii produselor returnate. Produsele remediate vor fi livrate din nou utilizatorului, pe cheltuiala eKarioka. Remedierile se vor face în măsura stocului disponibil, altfel se va returna contravaloarea produselor neconforme.

eKarioka îşi rezervă dreptul de a nu remedia, înlocui, completa, etc. produsele care sunt neconforme din motive imputabile eKarioka.ro, cu obligaţia aferentă de a restitui utilizatorului, în maxim 30 de zile de la retur, valoarea acestor produse, pe bază de factură storno. În astfel de situaţii utilizatorii vor fi informaţi despre alegerea acestei variante de către eKarioka în maxim cinci zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, respectiv a produselor comandate.

Produsele returnate vor avea următorul regim:

- produsele returnate ca urmare a denunţării unilaterale a contractului de către utilizatorul consumator în maxim 10 zile lucrătoare de la momentul primirii produselor, ca şi produsele ale căror neconformităţi se datorează culpei eKarioka şi care prezintă defecţiuni ce nu pot fi remediate vor fi trimise spre reciclare în termen de 10 zile calendaristice de la recepţia returului,

- Produsele returnate pentru care se constată că defecţiunile sau neconformităţile nu se datorează culpei eKarioka vor fi ţinute la dispoziţia utilizatorului în mod gratuit, timp de 10 zile lucrătoare, perioadă în care pot fi ridicate de către utilizator sau de către un reprezentant al său. Termenul de 10 zile va începe să curgă de la înştiinţarea utilizatorului cu privire la decizia eKarioka în privinţa produselor returnate de către acesta. După expirarea acestui termen produsele vor fi trimise spre reciclare. În acest caz obligaţia de plată a respectivelor produse va subzista, incumbându-i în totalitate utilizatorului.

Utilizatorul va fi ţinut să achite integral contravaloarea produselor returnate după termenele prevăzute în acest sens, ca şi a produselor returnate fără motive întemeiate.

7. Modalităţi şi termene de plată.

Art. 44

Produsele prezentate pe site vor fi însoţite de preţuri exacte cu TVA inclus, stabilite în lei sau euro în fiecare caz menţionându-se expres şi preţul fără TVA (în subsidiar şi cu caractere mai mici). Cursul leu / euro care va fi luat în calcul la echivalarea preţurilor este de 4,6 lei pentru un euro, curs care va fi comunicat şi în factura emisă şi comunicată (în situaţia în care se optează pentru plasarea comenzii în euro şi factura va fi astfel emisă în monedă europeană). În formularul de comandă se vor arăta produsele comandate, cu indicarea cantităţii din fiecare produs. Formularul de comandă va indica preţul fiecărui produs în parte, precum şi totalul de plată. Prin apăsarea butonului “Confirmare Comanda” utilizatorul îşi va declara expres acordul cu privire la preţurile menţionate în comandă, la cantităţile precizate din fiecare produs, precum şi cu privire la preţul total aferent comenzii

Site-ul are două variante de preţuri, în lei şi în monedă europeană (Euro). Utilizatorul va alege varianta de afişare a preţurilor dorită cu ajutorul butonului dedicat din partea dreapta sus a site-ului. În cazul în care comenzile vor fi plasate într-o monedă (lei sau euro), factura va fi emisă în aceeaşi monedă. În cazul în care factura va fi emisă în euro, în cuprinsul acesteia se va indica şi cursul leu-euro la care se va face plata. Plata se va face în lei, la cursul şi în contul indicat în cuprinsul facturii

În cazul în care se va opta pentru plasarea comenzilor în monedă europeană, înainte de finalizarea comenzii şi plasarea ei sistemul va afişa şi preţul în lei aferent produselor comandate.

În cazul în care utilizatorul doreşte emiterea facturii în lei, va trebui să selecteze varianta în lei a preţurilor cu ajutorul butonului dedicat din interiorul site-ului şi să plaseze comanda în această variantă de prezentare a produselor.

Va exista si posibilitatea conversiei automate a comenzii din euro in lei inainte de finalizarea comenzii.

În conformitate cu prevederile art. 155 pct. 28 din Legea 571/2003 (Codul Fiscal) „Ştampilarea şi semnarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura”, astfel că facturile emise de eKarioka vor putea fi lipsite de unul sau de amândouă aceste elemente.

Art.45

Pentru fiecare elemente grafic, template, în general pentru fiecare din “IMAGINILE” oferite pe site pentru a putea fi folosite în cadrul produselor comandate se va preciza în mod expres preţul licenţei de folosire a acestora şi condiţiile de folosire a respectivelor produse, cu menţionarea expresă a caracterului exclusiv ori non-exclusiv al licenţei pentru respectivul element grafic.

Art. 46

Plata pentru fiecare comandă în parte va fi efectuată printr-unul din mijloacele puse la dispoziţie în site: prin sistemul securizat PayPal in limita a 2000 lei cu TVA inclusă, prin transfer bancar în contul indicat la rubrica aferentă din site, sau ramburs la livrarea comenzii, doar pentru produse nepersonalizate şi în limita a 2500 lei cu TVA inclus.

Art. 47

Plăţile efectuate prin PayPal, transfer bancar ori alte modalităţi electronice similare se vor face odată cu plasarea comenzii, confirmarea încasării sumelor respective fiind necesara pentru procesarea comenzii plasate. În cazul în care comanda nu va fi însoţită de confirmarea transferării sumelor de bani aferente plăţii preţului total al comenzii, aceasta nu va fi procesată, fapt ce va fi comunicat utilizatorului, comanda considerându-se în aşteptare. Utilizatorul va trebui să refacă toţii paşii necesari efectuării unei plăţii valide, asigurându-se că toate condiţiile specificate în formular sunt întrunite în totalitate.

În cazul plăţilor efectuate prin transfer bancar (OP avans), este necesar ca suma integrala aferenta comenzii sa fie intrata in contul indicat in site la rubrica aferenta. Comanda va fi procesată după confirmarea creditării conturilor eKarioka cu suma respectivă. Această confirmare poate dura şi câteva zile, în funcţie de posibilităţile tehnice şi logistice ale eKarioka şi ale băncilor partenere.

Art. 48

Plăţile ramburs se vor efectua în momentul livrării produselor. Pentru plăţile făcute prin ordin de plată se va prezenta la livrarea produselor dovada efectuării plăţii. În cazul în care această dovadă nu se va prezenta persoanei care livrează produsele, comanda nu va putea fi livrată. Costurile aferente returului comenzii (ca şi toate celelalte costuri suplimentare ocazionate de returul comenzii) vor fi suportate integral de utilizator.

Pentru produsele personalizate modalitatea de plată la livrare nu este valabila. Pentru produse nepersonalizate aflate pe stoc plata se poate face ramburs in limita de 2500 lei cu TVA inclus, dar numai dacă la momentul lansării comenzii nu exista un sold al clientului respectiv mai mare de 1000 lei (TVA inclusă). Modalitatea de plată la livrare nu va fi valida pentru conturile care au înregistrat întârzieri sau alte incidente de plată, indiferent de gravitatea acestora.

Art. 49

În cazul în care produsele nu vor putea fi livrate din cauze imputabile utilizatorului care le-a comandat (lipsa persoane la locul indicat pentru preluare, adresă ori date de contact greşite, alte asemenea situaţii, neprezentarea dovezilor de efectuare a plăţii ori neplata în numerar, etc.), toate costurile aferente comenzii, dar şi cele ocazionate de returul acestor produse, precum şi de depozitarea lor vor fi suportate în totalitate de către utilizator. În cazul în care produsele sunt returnate, utilizatorul va putea, în termen de 5 zile de la data la care produsele au fost livrate la adresa iniţială, să solicite retrimiterea produselor la adresa iniţială sau la o noua adresă printr-o solicitare via email la adresa suport@ekarioka.ro. Toate cheltuielile ocazionate de re-livrarea produselor vor fi suportate de către utilizator. După depăşirea respectivului termen produsele vor putea fi casate, întocmindu-se un proces verbal în care se vor menţiona motivele casări, descriindu-se întregul caz, cu menţionarea perioadei de depozitare şi a costurilor aferente. În acest caz utilizatorul va fi obligat să plătească integral comanda, la care se vor adăuga costurile cu transportul (inclusiv returul), depozitarea şi casarea produselor respective.

Toate sumele aferente cheltuielilor făcute de eKarioka cu returul, depozitarea, relivrarea, casarea, etc. a produselor neridicate de către utilizator vor cădea exclusiv în sarcina acestuia, pentru recuperarea lor urmând să fie folosite toate mijloacele puse la dispoziţie de legea română.

Art. 50

Pentru neplata la timp a sumelor datorate, debitorii vor datora penalităţi de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile se vor calcula la valoarea obligaţiei de plată scadente şi neonorate şi vor fi datorate începând cu prima zi ulterioară scadenţei şi până în ziua plăţii totale. Penalităţile vor putea depăşi debitul la care se aplică.

8. Politici de discounturi, reduceri, bonusuri şi programe de fidelizare

Art. 51

Utilizatorii vor putea beneficia de discounturi, reduceri şi programe de fidelizare, precum şi de bonusuri proporţionale cu numărul de comenzi plasate şi cu valoarea acestora. Regulile privitoare la aplicarea de bonusuri, discounturi, cu privire la programele de fidelizare şi la bonusurile acordate pentru parteneri, precum şi la promoţiile aflate în desfăşurare la un moment dat se vor putea consulta în secţiunea dedicată a site-ului. Ca şi celelalte prevederi ale prezentelor Termeni şi Condiţii, şi regulile privitoare la aplicare de programe de fidelizare, bonusuri şi discounturi vor putea suferi modificări în timp, modificări care sunt aplicabile din momentul introducerii lor. Revizuirea politicilor de fidelizare şi a programelor de bonificaţii va putea să afecteze şi modalităţile de calculare sau evaluare a beneficiilor, bonusurilor sau punctajelor de fidelizare acumulate până în momentul respectiv de către clienţi/utilizatori.

Art. 52

Politica de preţuri va putea de asemenea să sufere schimbări. Comenzile plasate de utilizatori şi acceptate de eKarioka nu sunt de natură a crea obligaţii cu privire la preţurile aferente unor comenzi viitoare similare.

Art. 53

Utilizatorii vor avea posibilitatea, atât la crearea contului, cât şi ulterior, să opteze pentru neînscrierea în programele de fidelitate, care dau dreptul la obţinerea de beneficii sau discounturi, bonusuri şi alte asemenea. De asemenea, utilizatorii care nu fac parte din asemenea programe, ca opţiune personală sau ca urmare a sancţionării lor vor putea să intre în aceste programe la cerere (şi în cazul eliminărilor din program ca urmare a aplicării de sancţiuni, după expirarea perioadei pentru care s-a luat măsura eliminării din program), prin completarea şi bifarea câmpurilor respectiv căsuţelor puse la dispoziţie în acest sens pe site.

Art. 54

În cazurile în care conturile utilizatorilor au fost suspendate ca urmare a inactivităţii lor, aceştia vor fi în mod automat eliminaţi din toate programele de fidelitate la care participau. eKarioka va putea să restaureze parţial sau total, în funcţie de criterii subiective proprii şi în funcţie de valoarea şi volumul comenzilor ulterioare, beneficiile şi avantajele de care respectivul utilizator se bucura până atunci.

9. Legea aplicabilă. Litigii. Incetarea Contractului. Răspunderea contractuală. Forţa majoră

Art. 55

Prezentele Termeni şi Condiţii de utilizare sunt guvernate de legislaţia română. Orice conflict generat de interpretarea ori aplicarea acestor Termeni şi Condiţii va fi soluţionat pe cale amiabilă. În acest sens, persoanele interesate se vor adresa în scris eKarioka inclusiv via email la adresa juridic@ekarioka.ro, cu arătarea problemelor ce au generat conflictul. În cazul în care în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestei cereri nu se va putea ajunge la o înţelegere de natură a mulţumi părţile, conflictul va fi dedus judecăţii la instanţele compentente de la sediul eKarioka.

Art. 56

Utilizatorii care prin acţiunile ori inacţiunile lor culpabile vor cauza direct sau indirect prejudicii eKarioka, indiferent de natura şi întinderea acestor prejudicii, vor putea fi ţinuţi să suporte integral contravaloarea acestor prejudicii, indiferent de valoarea comenzilor plasate, indiferent de vechimea ca şi utilizator, indiferent de atitudinea pe care avut-o până atunci în relaţiile contractuale sau de colaborare dintre ei şi eKarioka.

Art. 57

Oricare dintre părţi poate solicita rezilierea prezentului contract, cu o notificare prealabilă de 30 de zile făcută celeilalte părţi.

Astfel, utilizatorul care doreşte să înceteze relaţiile cu eKarioka va notifica acest lucru eKarioka prin intermediul formularelor speciale puse la dispoziţie în aceste sens pe site. Notificarea va îmbrăca forma unei solicitări de ştergere a contului de utilizator transmis via email la adresa juridic@ekarioka.ro.

Art. 58

eKarioka va putea oricând, şi fără să fie necesară oferirea unei explicaţii sau notificări prealabile să desfiinţeze contul utilizatorului şi / sau să blocheze accesul acestuia la anumite sau la toate serviciile oferite de site. Desfiinţarea contului se va putea face:

- ca urmare a încălcării grave sau repetate de către utilizator a prevederilor prezentelor Termeni şi Condiţii sau a altor regulamente ori contracte aflate în strânsă legătură cu acestea,

- ca urmare a solicitării motivate şi exprese făcute în acest sens de către orice instituţie a statului, cu atribuţii în acest sens,

- ca urmare a unei perioade lungi de inactivitate,

- angajarea utilizatorului în orice fel de activităţi frauduloase şi/sau ilegale,

- ca urmare a nerespectării vreunei obligaţii de plată sau de recepţionare marfa a utilizatorului faţă de eKarioka,

- în orice alte situaţii în care eKarioka va considera această măsură ca fiind una rezonabilă.

Art. 59

De asemenea, relaţiile contractuale vor înceta în cazul în care una dintre entităţile partenere va înceta să mai existe (deces pentru persoanele fizice, faliment, lichidare pentru persoanele juridice, desfiinţare, alte forme de încetare a existenţei pentru alt gen de entităţi - persoane fizice autorizate, etc. )

Art. 60

Datele de identificare, precum şi cele referitoare la istoricul comenzilor efectuate sau a “Imaginilor” încărcate pe site vor fi stocate în arhivele eKarioka, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Orice obligaţii scadente şi neonorate între părţi la data încetării relaţiilor contractuale nu vor fi afectate de această încetare, continuând să-şi producă efectele. De asemenea, dacă ulterior încetării relaţiilor contractuale se descoperă că prin faptele, acţiunile ori inacţiunile sale utilizatorul a provocat în mod culpabil un prejudiciu eKarioka sau unor terţe persoane, utilizatorul în chestiune va fi ţinut la repararea integrală a acestor prejudicii.

Art. 61

Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea.

Art. 62

Răspunderea contractuală este înlăturată dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor mai sus menţionate a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită aceasta de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de maximum 5 (cinci) zile despre producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acestuia.

În cazul în care situaţia de forţă majoră se prelungeşte mai mult de 3 (trei) luni, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără daune – interese .

10. Condiţii speciale revânzători

Art. 63

Aşa cum se precizează şi în partea introductivă a prezentelor Termeni şi Condiţii, prin revânzător se înţelege “fiecare dintre acele entităţi care achiziţionează produse şi servicii prin intermediul site-ului www.agende-online-shop.ro în scopul revânzării lor către alte entităţi”.

Art. 64 Obţinerea statutului ori calificativului de revânzător

Pentru a fi catalogat ori considerat „revânzător” un utilizator trebuie să plaseze comenzi de produse destinate unor alte entităţi decât el. Numărul minim de astfel de entităţi pentru care utilizatorul trebuie să plaseze comenzi, necesar pentru dobândirea calităţii de „revânzător” este de 5. În toate cazurile trebuie să fie vorba despre cinci entităţi diferite, respectiv produsele comandate de utilizator trebuie să fie comandate pentru cinci entităţi distincte, nu pentru cinci branduri aparţinând aceleiaşi entităţi, sau pentru cinci societăţi din cadrul aceluiaşi grup, de exemplu. Ca exceptie de la aceasta regula, se poate obtine calitatea de revanzator doar pentru 3 comenzi, dar cu conditia ca valoarea cumulata a respectivelor 3 comenzi sa fie mai mare de 1000 Euro+TVA.

Înainte de plasarea comenzii de produse ori servicii destinate celei de-a şasea entităţi, utilizatorul ce doreşte să devină „revânzător” va comunica intenţia sa eKarioka prin intermediul instrumentelor de comunicare puse la dispoziţie în site. După primirea acestei înştiinţări eKarioka va efectua verificările necesare pentru acordarea statutului de revânzător, cu toate beneficiile ce decurg din această calitate. Perioada de verificare poate dura între 1 şi 10 săptămâni. După încheierea verificărilor se va comunica utilizatorului răspunsul la cererea sa, respectiv acordarea calităţii de „revânzător”, cu atributele şi beneficiile ce decurg din această calitate, precum şi cu modalităţile de identificare în site ca şi „revânzător”, sau refuzul de acordare a acestei calităţi, cu o eventuală motivare a acestui refuz.

Art. 65

Condiţiile de colaborare cu utilizatorii care se încadrează în această categorie vor fi aceleaşi valabile pentru toţi utilizatorii, cu excepţia programelor de fidelizare. De asemenea, cadrul general de colaborare, stabilit de prezentele Termeni şi Condiţii se va completa cu prevederile, condiţiile, clauzele, acordurile şi alte asemenea, specifice fiecărei comenzi plasate ori alte activităţi desfăşurate de utilizator în cadrul site-ului www.agende-online-shop.ro. Prevederile speciale - cadrul specific fiecărei tranzacţii - va avea întotdeauna prioritate faţă de cadrul general, în caz de conflicte, inadvertenţe, etc.

Ca şi întregul prezentelor Termeni şi Condiţii, şi clauzele ce guvernează prezentul capitol, referitor la „revânzători” se pot modifica în timp. Modificările vor opera de la afişarea lor în site. În considerarea acestui aspect Revânzătorii vor trebui să verifice înainte de plasarea comenzilor condiţiile care se aplică acelor comenzi, dar şi reducerile aferente calităţii lor de revânzători. Orice comandă plasată se consideră a fi făcută în considerarea condiţiilor - generale şi speciale, inclusiv a celor referitoare la bonusuri şi reduceri - existente pe site la momentul plasării ei.

Revânzătorilor nu le se aplică reduceri sau discounturi pentru servicii, ci doar pentru produsele comandate în site.

Revânzătorii afiliaţi vor beneficia de un discount de 15% calculat la preţurile intregi afişate în site, pentru comenzile lansate prin intermediul contului lor de utilizator. Discounturile nu se vor aplica cumulativ. Nivelul de 15% este un nivel maxim şi nu se va cumula cu alte reduceri, discounturi sau vouchere. 

Revânzătorii afiliaţi vor putea opta pentru plata ramburs a produselor comandate, dar in limita a 2500 lei cu TVA inclus si numai pentru produse nepersonalizate.

Politica de reduceri şi discounturi aplicată revânzătorilor afiliaţi nu se va aplica şi tarifelor de transport, ci numai produselor din site.

În ceea ce priveşte acele comenzi plasate de revânzători care implică executarea de produse după specificaţiile exacte ale revânzătorului, ori implică încărcarea pe site de către revânzător a unor fişiere folosite la executarea produselor respective, revânzătorul va fi tratat ca un super-profesionist, care cunoaşte în detaliu toate caracteristicile şi implicaţiile tehnice de execuţie a produsului comandat, care şi-a însuşit cu stricteţe parametri minimi impuşi de site, care are reprezentată perfect modalitate de lucru a eKarioka, etc. De exemplu, în cazul în care revânzătorul încarcă el însuşi macheta produsului comandat sau imagini folosite în executarea respectivului produs, eKarioka nu va mai verifica din punct de vedere tehnic sau de compatibilitate machetele ori imaginile respective, trecându-se direct la executarea produselor comandate. În considerarea celor expuse în prezentul paragraf, revânzătorul îşi asumă în totalitate riscurile executării defectuoase a produselor comandate atunci când această executare defectuoasă se datorează erorilor ori inadvertenţelor tehnice ale machetelor ori imaginilor încărcate de revânzător.

Art.66

Revânzătorii se vor abţine de la orice act de concurenţă neloială în activitatea lor comercială, dar şi în modul în care vor acţiona în interiorul site-ului www.agende-online-shop.ro. În acest sens, fără ca enumerarea să fie una limitativă, revânzătorii se vor abţine de la comentarii negative pe bloguri ori pe forumuri, publice, de specialitate, generale ori la care eKarioka asigură accesul, de la aprecieri rău-voitoare asupra activităţii eKarioka, de la promovarea produselor ori serviciilor similare puse la dispoziţia publicului de ei sau de terţe entităţi.

De asemenea, revânzătorii declară expres că nu vor deveni în niciun caz titulari ai drepturilor de proprietate intelectuală asupra imaginilor folosite pentru produsele şi serviciile comandate eKarioka, cu excepţia cazului în care respectivele imagini au fost încărcate chiar de către revânzătorul care face comanda, caz în care acesta îşi asumă în totalitate responsabilitatea cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală de către imaginile încărcate.

11. Licenţele aferente „Imaginilor”

Art. 67

Lansarea unei comenzi pentru produse ce folosesc „Imagini” prezentate pe site presupune în mod automat şi obţinerea unei licenţe pentru folosirea acelei imagini de la titularul drepturilor de proprietate intelectuală aferente acelei imagini. Excepţie fac „imaginile” încărcate pe site chiar de către utilizatorul care face comanda, în scopul executării produselor comandate de el, caz în care acesta îşi asumă în totalitate responsabilitatea cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală de către imaginile încărcate.

Fiecărei „imagini” îi va corespunde o licenţă, fie că este vorba de o licenţă gratuită („free”), fie că este vorba despre o licenţă contra cost.

Utilizatorul care va achiziţiona o licenţă pentru o „imagine” va putea folosi respectiva imagine doar pentru produsele comandate în site, pentru un singur produs, într-un tiraj limitat. Pentru folosirea aceleiaşi imagini pentru alte produse se va achiziţiona o nouă licenţă de folosire.

Tirajele în care vor fi executate produsele pentru care se achiziţionează o licenţă de folosire a unei imagini sunt limitate la 10.000 exemplare pentru licenţele oferite contra cost şi 5.000 exemplare pentru licenţele gratuite.

Utilizatorul care achiziţionează o licenţă aferentă unei imagini nu o va putea folosi decât pentru produsele comandate în interiorul site-ului ekarioka.ro, în condiţiile prezentelor Termeni şi Condiţii şi în condiţiile speciale menţionate la fiecare licenţă în parte, dacă acestea există. Condiţiile speciale vor avea prioritate. Orice altă folosire a imaginii respective este complet şi cu desăvârşire interzisă, va fi considerată abuzivă şi va fi tratată ca atare.

Licenţele de utilizare sunt aferente imaginilor astfel cum sunt ele prezentate pe site, respectiv aşa cum sunt ele încărcate de utilizatori. Orice adăugire executată de către utilizator sau la cererea expresă a acestuia se va face pe responsabilitatea exclusivă a utilizatorului care plasează comanda, şi care îşi asumă în acest fel responsabilitatea că are permisiunea să folosească elementele grafice utilizate la adăugire, că respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuală şi alte prevederi legale incidente.

12. E-mail-uri promoţionale şi newsletter.

Art. 68

Prin abonarea la newsletter se consideră că utilizatorul consimte la primirea de e-mailuri periodice sau ocazionale cu informaţii diverse din partea eKarioka. Utilizatorii site-ului îşi dau in mod expres acordul cu privire la transmiterea periodică a mesajelor cu caracter promoţional de către ekarioka.ro în momentul în care şi-au introdus adresa de email în baza de date a site-ului. Aceste mesaje vor fi trimise doar de către eKarioka direct sau prin prepusi, în scopul promovării activităţii sale comerciale dezvoltate prin site-ul propriu. Baza de date cu e-mail-uri ale utilizatorilor nu va putea fi furnizată de către eKarioka unor terţe persoane, cu excepţia cazului în care persoanele ori entităţile cărora le aparţin respectivele date îşi dau în mod expres acordul în acest sens.

13. Modulele cookie. Informaţii, definiţii, mod de utilizare şi administrare

Art. 69

Modulele cookie sunt mici fişiere text, amplasate pe computerul sau dispozitivul utilizatorilor şi vizitatorilor atunci când aceştia accesează paginile noastre Web. Folosim module cookie pentru a spori eficienţa vizitelor şi achiziţiilor realizate pe paginile noastre Web. Folosim, de asemenea, module cookie pentru a îmbunătăţi caracterul prietenos al paginilor noastre Web şi pentru a înţelege comportamentul vizitatorilor şi utilizatorilor de realizare a achiziţiilor.

Art. 70

Utilizăm module cookie pentru a reţine detaliile de conectare ale vizitatorilor şi utilizatorilor, pentru a-i identifica atunci când aceştia se conectează pe pagina noastră Web, pentru a reţine produsele comandate de utilizatori atunci când navigaţi către pagini diferite în timpul unei sesiuni de navigare, când utilizatorii accesează pagina de validare sau când se încheie o sesiune de navigare înainte de a finaliza comanda. De asemenea, folosim modulele cookie pentru colecta informaţii care ne-ar ajuta să trimitem utilizatorilor şi vizitatorilor reclame relevante pentru domeniile lor de interes, pentru a reţine preferinţele vizitatorilor şi utilizatorilor în materie de navigare, spre exemplu, limba preferată, dimensiunea textului, aspectul paginii sau preferinţele de culori. Acest lucru va permite vizitatorilor şi utilizatorilor să navigheze mai rapid şi mai simplu pe pagina noastră Web. Nu în ultimul rând, folosim modulele cookie pentru a colecta informaţii analitice, cum ar fi contorizarea numărului de vizitatori pe paginile noastre Web şi paginile noastre Web pe care le vizitează cel mai frecvent utilizatorii noştri. Utilizăm informaţiile analitice pe care le colectăm în scopuri de marketing şi planificare a resurselor,dar şi pentru a înţelege dacă vizitatorii şi clienţii noştri se adaptează cu uşurinţă la modificările pe care le aducem paginilor noastre Web.

Art. 71

Modulele cookie ne ajută să colectăm informaţii despre modul în care vizitatorii şi utilizatorii folosesc pagina noastră Web, însă nu stocăm informaţii de identificare personală despre aceştia în datele modulelor noastre cookie. Stocăm doar un cod ID unic de sesiune, care ne ajută să recuperăm profiluri şi preferinţe de utilizator utile cu ocazia vizitelor ulterioare ale respectivilor vizitatori ori utilizatori pe pagina noastră web.

Art. 72

Modulele cookie sunt de două feluri. Astfel, există module cookie pentru sesiune şi module cookie persistente. Modulele cookie pentru sesiune sunt stocate temporar pe computerul sau dispozitivul utilizatorului ori vizitatorului. în timpul unei sesiuni de navigare şi sunt şterse la sfârşitul sesiunii de navigare. Module cookie persistente sunt păstrate pe computerul utilizatorului ori vizitatorului. pe o perioadă mai îndelungată. Modulele cookie persistente sunt utilizate atunci când trebuie să identificăm utilizatorul sau vizitatorul în chestiune cu ocazia mai multor sesiuni de navigare

Art. 73

Meniul celor mai multe motoare de căutare oferă opţiuni privind ajustarea sau configurarea modulelor cookie prin reglarea sau configurarea setărilor fiecărui computer în parte pentru modulele cookie. În mod tipic, motorul de căutare oferă opţiunea de vizualizare a modulelor cookie, de acceptare a modulelor cookie, de dezactivare a anumitor module cookie sau a tuturor, de dezactivare a tuturor modulelor cookie atunci când se închide motorul de căutare, de blocare a modulelor cookie şi de primire de notificări atunci când se primeşte un modul cookie

Art. 74

În cazul în care vizitatorii sau utilizatorii setează opţiunile motorului de căutare pentru a bloca modulele noastre cookie, este posibil ca aceştia să nu poată accesa unele părţi ale paginilor noastre Web. Spre exemplu, servicii cum ar fi coşurile de cumpărături, administrarea comenzilor sau personalizarea nu pot fi asigurate şi experienţa de navigare poate avea, de asemenea, de suferit. În cazul în care se vor seta opţiunile motorului de căutare. pentru a şterge toate modulele cookie, motorului respectiv de căutare. vor fi şterse atunci când acesta se va închide..

Art. 75

În cazul în care vizitatorii sau utilizatorii nu au procedat la reglarea setării motorului de căutare pe care-l folosesc . pentru a refuza modulele cookie, sistemul nostru va crea module cookie de îndată ce oricare dintre paginile noastre vor fi accesate.

14. Clauze finale

Art. 76

Prezentele Termeni şi Condiţii vor fi valabile pe perioada nedeterminată, în orice moment primând cea mai nouă variantă a lor, acceptată expres sau tacit de către utilizator.

Art. 77

În cazul în care componentele aferente unei comenzi (cerneluri, hârtie, etc. chiar şi produse finite) au anumite caracteristici care le face nerecomandabile unor categorii anume de utilizatori, aceste caracteristici vor fi avute în vedere de către utilizatori la plasarea comenzii şi la modul de utilizare a produselor comandate. eKarioka îşi rezervă dreptul de a face menţiuni cu caracter general cu privire la caracteristicile aferente unor componente ori categorii de produse, însă responsabilitatea pentru produsele comandate şi pentru modul de folosire/utilizare a lor aparţine în totalitate utilizatorului care plasează comanda.

Art.78

Unele produse vor fi însoţite de instrucţiuni de utilizare, instrucţiuni de aplicare, condiţii de depozitare sau manipulare. Deteriorările sau prejudiciile suferite de utilizatori sau de terţe persoane ca urmare a nerespectării condiţiilor sau aplicarii defectuoase a indicatiilor ce au insotit produsele vor fi suportate în totalitate de utilizator, ekarioka.ro fiind pe deplin exonerată de orice culpă.

Art. 79

Utilizatorul nu va putea cesiona niciun drept şi nicio obligaţie rezultată din acest contract unei terţe persoane, fără acordul expres şi în scris al eKarioka.

Art. 80

În cazul în care o clauza sau o parte a prezentului contract va fi declarata nulă, inaplicabilă sau va fi lipsită în orice altă modalitate de eficienţă juridică, clauzele rămase valide vor continua să-şi producă efectele.

Art. 81

Valoarea contractului va fi considerată a fi suma comenzilor pe ultimele douăsprezece luni.

Art. 82

eKarioka îşi rezervă dreptul de a aplica propriul timbru de individualizare pe produsele livrate.

Art. 83

eKarioka va răspunde reclamaţiilor şi sesizărilor făcute în legătură cu comenzile plasate ori a modului de funcţionare a site-ului şi comunicate la adresa juridic@eKarioka.ro în termen de maxim 30 de zile de la primirea respectivelor reclamaţii ori sesizări.